Latihan Soal PTS 1 Ganjil Bahasa Jawa SD Kelas 4

Preview:


wangsul
A. bali
B. seneng
C. lagi
D. dikandhani


telas
A. entek
B. gampang
C. dikongkon
D. tuku


nembe
A. lagi
B. dikandhani
C. isin
D. entek


Kita kudu gemi energy supaya ora kentekan. Tembung gemi tegese yaiku?
A. Awet
B. boros
C. utuh
D. irit


Bensin, pertalit, pertamak lan bautbara iku kalebu energy kang diasilake dening…
A. pabrik
B. bumi
C. manungsa
D. omahan


tumbas
A. tuku
B. cilik
C. bali
D. seneng


Miturut unggah ungguh utawa udha usuk, basa jawa kaperang dadi loro, yaiku…
A. ngoko lugu lan ngoko alus
B. krama lugu lan krama alus
C. basa ngoko lan basa krama
D. ngoko lugu lan krama inggil


Bapak mundhut jajan kanggo Bima lan Rini. Ukara kasebut nggunakake basa
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus


Budhe badhe … pundi? Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku?
A. Tindak
B. lunga
C. kesah
D. wangsul


remen
A. seneng
B. lagi
C. dikandhani
D. isin


Ukara kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur yaiku…

A. Nyang omahe budhe.

B. Dhateng dalemipun budhe.

C. Nyang griyane budhe.

D. Tindak griyane budhe.


didhawuhi
A. dikandhani
B. isin
C. entek
D. gampang


lingsem
A. isin
B. entek
C. gampang
D. dikongkon


Pacelathon batur marang juragan nggunakake basa..
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus


Salah sawijine titikan teks pacelathon yaiku…
A. katulis kanthi wujud dhialog (imbal wacana)
B. mung nggunakake ukara cerita
C. diparagani dening pawongan siji
D. nggunakake ukara sing ngambrawara


diutus
A. dikongkon
B. tuku
C. cilik
D. bali


gampil
A. gampang
B. dikongkon
C. tuku
D. cilik


Pacelathon tegese…
A. beda karo percakapan utawa dialog ing Basa Jawa
B. ing basa Indonesia diarani drama utawa teater
C. pangudarasane pawongan ngeneni sawenehe bab
D. rembugane wong loro utawa luwih ngenani sawenehe bab


Pacelathon bocah marang wong tuwa nggunakake basa…
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus


alit
A. cilik
B. bali
C. seneng
D. lagi
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.