Latihan Soal Online

PTS 1 Ganjil Bahasa Jawa SD Kelas 4

Latihan soal dan kunci jawaban PTS 1 Ganjil Bahasa Jawa SD Kelas 4.


Pacelathon batur marang juragan nggunakake basa..
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus


Jawaban:

telas
A. entek
B. gampang
C. dikongkon
D. tuku


Jawaban:

Budhe badhe … pundi? Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku?
A. Tindak
B. lunga
C. kesah
D. wangsul


Jawaban:

Pacelathon tegese…
A. beda karo percakapan utawa dialog ing Basa Jawa
B. ing basa Indonesia diarani drama utawa teater
C. pangudarasane pawongan ngeneni sawenehe bab
D. rembugane wong loro utawa luwih ngenani sawenehe bab


Jawaban:

tumbas
A. tuku
B. cilik
C. bali
D. seneng


Jawaban:

nembe
A. lagi
B. dikandhani
C. isin
D. entek


Jawaban:

Bapak mundhut jajan kanggo Bima lan Rini. Ukara kasebut nggunakake basa
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus


Jawaban:

didhawuhi
A. dikandhani
B. isin
C. entek
D. gampang


Jawaban:

Pacelathon bocah marang wong tuwa nggunakake basa…
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus


Jawaban:

wangsul
A. bali
B. seneng
C. lagi
D. dikandhani


Jawaban:

alit
A. cilik
B. bali
C. seneng
D. lagi


Jawaban:

Ukara kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur yaiku…

A. Nyang omahe budhe.

B. Dhateng dalemipun budhe.

C. Nyang griyane budhe.

D. Tindak griyane budhe.


Jawaban:

Kita kudu gemi energy supaya ora kentekan. Tembung gemi tegese yaiku?
A. Awet
B. boros
C. utuh
D. irit


Jawaban:

gampil
A. gampang
B. dikongkon
C. tuku
D. cilik


Jawaban:

Miturut unggah ungguh utawa udha usuk, basa jawa kaperang dadi loro, yaiku…
A. ngoko lugu lan ngoko alus
B. krama lugu lan krama alus
C. basa ngoko lan basa krama
D. ngoko lugu lan krama inggil


Jawaban:

Salah sawijine titikan teks pacelathon yaiku…
A. katulis kanthi wujud dhialog (imbal wacana)
B. mung nggunakake ukara cerita
C. diparagani dening pawongan siji
D. nggunakake ukara sing ngambrawara


Jawaban:

diutus
A. dikongkon
B. tuku
C. cilik
D. bali


Jawaban:

Bensin, pertalit, pertamak lan bautbara iku kalebu energy kang diasilake dening…
A. pabrik
B. bumi
C. manungsa
D. omahan


Jawaban:

remen
A. seneng
B. lagi
C. dikandhani
D. isin


Jawaban:

lingsem
A. isin
B. entek
C. gampang
D. dikongkon


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.