Latihan Soal Online

PPKn Tema 1 Subtema 1 SD Kelas 5

Latihan 15 soal pilihan ganda PPKn Tema 1 Subtema 1 SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Membantu korban bencana alam merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila sila kedua yang dilambangkan dengan ….

A. Pohon beringin

B. Padi dan kapas

C. Kepala banteng

D. Rantai


Jawaban:

Perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ketiga dari Pancasila adalah ….

A. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

B. mengutamakan kepentingan bersama

C. mencintai produk dalam negeri

D. menghormati hak-hak orang lain


Jawaban:

Dasar negara Indonesia adalah …..

A. UUD 1945

B. Pancasila

C. Undang-undang

D. Keputusan presiden


Jawaban:

Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan pengamalan Pancasila sila …

A. satu

B. dua

C. tiga

D. empat


Jawaban:

Dasar negara Indonesia adalah . . .

A. Burung garuda

B. Pancasila

C. Kepala banteng

D. Bintang


Jawaban:

Salah satu manfaat gotong royong adalah

A. Menambah beban pekerjaan

B. Meningkatkan rasa persatuan

C. Menumbuhkan sifat egois

D. Membangun sikap acuh tak acuh


Jawaban:

Nilai-nilai dalam pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan bersosial di masyarakat agar tercipta suasana ….

A. Damai dan kaya

B. Aman dan tenang

C. Miskin dan kaya

D. Nyaman dan seram


Jawaban:

Pemborosan termasuk perilaku yang bertentangan dengan sila Pancasila …

A. Sila kesatu

B. Sila kedua

C. Sila keempat

D. Sila kelima


Jawaban:

Berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah . . .

A. memilih teman hanya yang kaya saja

B. mempelajari budaya luar negeri

C. mengembangkan sikap kekeluargaan

D. menyelesaikan masalah dengan kekerasan


Jawaban:

Contoh kegiatan yang sesuai dengan sila kedua dan ketiga Pancasila adalah …….

A. Bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah

B. Bergotong royong menolong korban bencana alam

C. Pemilihan kepala desa

D. Membersihkan lingkungan sekitar


Jawaban:

Nilai kemanusian yang adil dan beradab pada sila kedua pancasila dapat kita terapkan di masyarakat dengan cara ….

A. Bergotong royong membangun masjid

B. Beribadah sesuai agama masing-masing

C. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

D. Suka bermusyawarah dengan warga


Jawaban:

Berikut ini perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu…..

A. Menjenguk teman yang sakit

B. Menolong teman yang kesusahan

C. Menghormati bapak dan ibu guru

D. Hanya berteman dengan teman yang sama sukunya


Jawaban:

Pada hari Minggu Ahmad datang ke rumah Lukas. Ternyata Lukas masih beribadah. Maka Ahmad menunggu teman sampai temannya selesai beribadah. Sikap Ahmad sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila ke ….

A. satu

B. dua

C. tiga

D. empat


Jawaban:

Budaya gotong royong dalam masyarakat dapat menumbuhkan . . .

A. kemandirian

B. kekayaan

C. kebersamaan

D. keamanan


Jawaban:

Di bawah ini yang merupakan hasil keputusan bersama di rumah adalah ……

A. Penetapan jadwal piket membersihkan kelas

B. Pembagian kelompok diskusi

C. Penentuan tujuan wisata keluarga

D. Pemilihan ketua kelas


Jawaban: