Latihan Soal Online

Pokok Pokok Pikiran - PPKn SMP Kelas 9

nmr49194-1urutnmr49195-2urutnmr49196-3urutnmr49197-4urutnmr49198-5urutnmr49199-6urutnmr49200-7urutnmr49201-8urutnmr49202-9urutnmr49203-10urutnmr49204-11urutnmr49205-12urutnmr49206-13urutnmr49207-14urutnmr49208-15urutnmr49209-16urutnmr49210-17urutnmr49211-18urutnmr49212-19urutnmr49213-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda Pokok Pokok Pikiran - PPKn SMP Kelas 9 dan kunci jawaban.


Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara yuridis-konstitusional Pancasila . . .

A. satu kesatuan yang utuh

B. sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara

C. berlaku di semua negara

D. sah sebagai hukum negara


Jawaban:

pokok pikiran keempat mengandung makna . . .

A. ketuhanan

B. kedaulatan rakyat

C. persatuan

D. keadilan sosial


Jawaban:

Pokok Pikiran Pertama Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan penjabaran dari sila …

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

pokok pikiran kedaulatan rakyat adalah pokok pikiran . . .

A. pertama

B. kedua

C. ketiga

D. keempat


Jawaban:

Pokok pikiran yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan adalah . . .

A. pokok pikiran pertama

B. pokok pikiran kedua

C. pokok pikiran ketiga

D. pokok pikiran keempat


Jawaban:

Pokok Pikiran kedua merupakan penjelmaan dari sila …

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2


Jawaban:

pokok pikiran keadilan sosial adalah pokok pikiran . . .

A. pertama

B. kedua

C. ketiga

D. keempat


Jawaban:

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Merupakan isi pasal …

A. 1 ayat ( 1 )

B. 1 ayat ( 2 )

C. 1 ayat ( 3 )

D. 1 ayat ( 4 )


Jawaban:

Pokok pikiran keempat merupakan penjelmaan dari sila pertama dan sila ke …

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Jawaban:

Pokok pikiran ketiga merupakan penjelmaan dari sila …

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, . . .

A. menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

B. karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

C. serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

D. maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya


Jawaban:

penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan adalah memuat dalil . . .

A. subjektif

B. objektif

C. subjek

D. objek


Jawaban:

alenia yang menegaskan bahwa dasar negara adalah pancasila adalah . . .

A. alenia pertama

B. alenia kedua

C. alenia ketiga

D. alenia keempat


Jawaban:

Alinea yang mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah . . .

A. alenia kedua

B. alenia pertama

C. alenia ketiga

D. alenia keempat


Jawaban:

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, bahwa . . .

A. kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

B. kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia

C. penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama

D. sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia


Jawaban:

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan tentang . . .

A. perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan

B. pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia

C. perjuangan bangsa Indonesia

D. momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan


Jawaban:

Alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan tentang . . .

A. perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan

B. pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia

C. kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Mahakuasa

D. momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan


Jawaban:

Mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya dengan . . .

A. Menyempurnakan bentuk negara kesatuan

B. Memperbaiki isi yang tidak cocok

C. Memperbaiki bentuk pemerintahan

D. Pembubaran negara


Jawaban:

Pokok pikiran yang menegaskan bahwa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diterima aliran negara persatuan adalah . . .

A. pokok pikiran pertama

B. pokok pikiran kedua

C. pokok pikiran ketiga

D. pokok pikiran keempat


Jawaban:

aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan

A. subjektf

B. objektif

C. subjek

D. objek


Jawaban: