Latihan Soal PKn Tema 4 Subtema 1 Semester 1 Ganjil SD Kelas 5

Preview:


Mencintai dan bangga sebagai warga negara Indonesia merupakan pengamalan sila … .

A. kelima

B. keempat

C. ketiga

D. kedua


Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat merupakan pengamalan sila … .

A. kelima

B. keempat

C. ketiga

D. kedua


Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia merupakan pengalaman sila … .

A. kelima

B. keempat

C. ketiga

D. kedua


Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, ini merupakan pengamalan sila … .

A. kedua

B. ketga

C. keempat

D. kelima


Sikap boros, dan bergaya hidup mewah bertentangan dengan pengalaman sila … .

A. kelima

B. keempat

C. ketiga

D. kedua


Saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini merupakan pengamalan sila … .

A. kelima

B. keempat

C. ketiga

D. kedua


Perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, ini bertentangan dengan sila … .

A. pertama

B. ketiga

C. keempat

D. kelima


Nilai-nilai pancasila dikembangkan dalam kehidupan agar kehidupan menjadi … .

A. tenang, damai, sejahtera, dan tak aman

B. tenang, tak damai, sejahtera, dan aman

C. tenang, damai, sejahtera, dan rusuh

D. tenang, damai, sejahtera, dan aman


Berani menegakkan keadilan dan kebenaran merupakan pengamalan sila … .

A. pertama

B. kedua

C. keempat

D. kelima


Menjunjung tinggi persamaan derajat, dan hak, dan kewajiban. Merupakan pengamalan sila … .

A. keempat

B. ketiga

C. kedua

D. pertama


Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda merupakan pengalaman sila … .

A. keempat

B. ketiga

C. kedua

D. pertama


Sikap rela berkorban demi bangsa dan negara merupakan pengamalan sila … .

A. kelima

B. keempat

C. ketiga

D. kedua


Setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Ini pengamalan sila … .

A. Kedua

B. ketiga

C. keempat

D. kelima


Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Ini pengalaman sila … .

A. kedua

B. ketiga

C. keempat

D. kelima


Kita tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, ini pengamalan sila … .

A. kelima

B. keempat

C. kedua

D. pertama
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.