Latihan Soal Online

Penilaian Harian PAI SD Kelas 5

nmr49045-1urutnmr49046-2urutnmr49047-3urutnmr49048-4urutnmr49049-5urutnmr49050-6urutnmr49051-7urutnmr49052-8urutnmr49053-9urutnmr49054-10urutnmr49055-11urutnmr49056-12urutnmr49057-13urutnmr49058-14urutnmr49059-15urutnmr49060-16urutnmr49061-17urutnmr49062-18urutnmr49063-19urutnmr49064-20urutnmr49065-21urutnmr49066-22urutnmr49067-23urutnmr49068-24urutnmr49069-25urutnmr51896-26urutnmr51897-27urutnmr51898-28urutnmr51899-29urutnmr51900-30urutnmr51901-31urutnmr51902-32urutnmr51903-33urutnmr51904-34urutnmr51905-35urutnmr51906-36urutnmr51907-37uruttotalx37x

Latihan 37 soal pilihan ganda Penilaian Harian PAI SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Nabi Ilyās a.s. adalah keturunan keempat dari ….

A. Nabi Sulaiman a.s

B. Nabi Yusuf a.s.

C. Nabi musa a.s.

D. Nabi Harūn a.s.


Jawaban:

Sederhana artinya. . . .

A. Berlebih-lebihan

B. Berserah kepada Allah

C. Tunduk

D. Bersahaja dan tidak berlebih-lebihan


Jawaban:

Nabi yang menerima kitab zabur adalah . . . .

A. Nabi Muhammad saw

B. Nabi Isa a.s

C. Nabi Musa a.s

D. Nabi Daud a.s


Jawaban:

Kitab Allah swt. Yang wajib kita ketahui berjumlah . . . .

A. Tiga

B. Empat

C. Lima

D. Enam


Jawaban:

Salah satu ciri surah Makkiyah adalah . . . .

A. Ayatnya panjang-panjang

B. Surahnya tentang ibadah dan hukum

C. Ayatnya pendek-pendek

D. Diawali dengan “Ya ayyuhal lazina amau”


Jawaban:

Ketika ada orang yang sedang berbicara atau berpendapat, sikap kita harus . . . .

A. Berbicara juga

B. Diam

C. Acuh tak acuh

D. Diam dan mendengarkannya


Jawaban:

Ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bersikap ikhlas adalah . . . .

A. Al-Ikhlas ayat 2

B. Al-Bayyinah ayat 5

C. Al-Zumar Ayat 18

D. Al-baqarah ayat 20


Jawaban:

Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surah . . . .

A. Al-Fatihah ayat 1-7

B. Al-Baqarah ayat 1-3

C. Al-Ikhlas ayat 1-3

D. Al-Alaq ayat 1-5


Jawaban:

Orang yang berbuat sesuai dengan kenyataan, tidak ditambah dan tidak dikurangi disebut . . . .

A. Dermawan

B. Sabar

C. Taqwa

D. Jujur


Jawaban:

Contoh hormat kepada orang tua adalah . . . .

A. Tidak mendengarkan nasehat orang tua

B. Meminta uang saku

C. Berpamitan ketika hendak pergi

D. Meninggikan suara saat berbicara dengan orang tua


Jawaban:

Salah satu ciri surah Madaniyah adalah . . . .

A. Surahnya tentang ibadah dan hukum

B. Ayatnya pendek-pendek

C. Diawali dengan “Ya ayyuhannas”


Jawaban:

Berikut yang bukan arti ikhlas secara bahasa adalah . . . .

A. Bersih

B. Putih

C. Murni

D. Jernih


Jawaban:

Malaikat yang menyampaikan Al-Qur’an kepada nabi Muhammad saw, adalah . . . .

A. Malaikat Malik

B. Malaikat Israfil

C. Malaikan Jibril

D. Malaikan Ridwan


Jawaban:

Nabi Dāwūd a.s. adalah salah seorang nabi dari Bani Israil, yaitu dari ….

A. Abdullah ibnu Umar

B. Sibith Yahuda

C. Zaid bin Tsabit

D. Muhammad Al-Fatih


Jawaban:

Salah satu bentuk patuh kepada guru adalah . . . .

A. Selalu mengerjakan PR

B. Membantu orang tua

C. Menjaga adik

D. Berpamitan ketika hendak pergi


Jawaban:

Nabi Dāwud a.s. hidup pada masa Raja Tālūt yang beriman dan Raja Jālūt yang ….

A. Muslim

B. munafiq

C. Kafir

D. murtad


Jawaban:

Bani Israil, atau kaum Nabi Ilyas a.s yang menyembah patung berhala bernama ….

A. patung Ba’al

B. patung Lata

C. patung Uzza

D. patung mana


Jawaban:

Secara bahasa, kata Kitab artinya adalah sesuatu yang . . . .

A. Ditulis

B. Diukir

C. Digambar

D. Dikumpulkan


Jawaban:

Berikut yang bukan manfaat sikap jujur adalah . . . .

A. Dipercaya oleh orang lain

B. Disenangi oleh orang lain

C. Hidup menjadi tidak tenang

D. Hidup akan selamat


Jawaban:

Diterima atau tidaknya amal seseorang ditentukan oleh . . . .

A. Niat yang ikhlas

B. Harta yang banyak

C. Beramal dalam jumlah yang banyak

D. Banyak mendapat pujian


Jawaban:

Nabi Dāwūd a.s. adalah salah seorang bala tentara Tālūt yang dapat membunuh ….

A. Raja Abrahah

B. Raja Fir’aun

C. Raja Salman

D. Raja Jālūt.


Jawaban:

Nabi Sulaimān a.s. adalah putra ….

A. Nabi Dāwūd a.s.

B. Nabi Yusuf a.s.

C. Nabi Zakaria a.s.

D. Nabi Isa a.s


Jawaban:

Nabi Musa adalah nabi yang menerima kitab . . . .

A. Injil

B. Taurat

C. Zabur

D. Al-Qur’an


Jawaban:

Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasā’ a.s. kaum Bani Israil hidup rukun, tenteram, makmur, karena berbakti dan ….

A. berbuat keruksakan di muka bumi ini

B. durhaka kepada Allah Swt

C. bermaksiat kepada Allah Swt

D. bertakwa kepada Allah


Jawaban:

Hormat secara bahasa artinya . . . .

A. Memberi

B. Menyayangi

C. Menghargai

D. Melerai


Jawaban: