Latihan Soal Online

Penilaian Harian 4 PAI SD Kelas 6 Semester 1

Latihan soal pilihan ganda Penilaian Harian 4 PAI SD Kelas 6 Semester 1 dan kunci jawaban.


Orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama islam berhak mendapatkan zakat. Golongan ini disebut…

A. Amil Zakat

B. Hamba sahaya

C. ibnu sabil

D. Fisabilillah


Jawaban:

Menurut bahasa zakat bermakna…

A. Membersihkan

B. Membayarkan

C. Menyerahkan

D. Memberikan


Jawaban:

Orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dinamakan …

A. gharim

B. mualaf

C. Miskin

D. fakir


Jawaban:

zakat hasil perkebunan, hasil perniagaan, emas perak digolongkan sebagai zakat …

A. Zakat mal

B. zakat fitrah

C. infak

D. shadaqah


Jawaban:

Zakat Mal dikeluarkan bila sudah mencapai nishab. Nishab bermakna….

A. Timbngan

B. Batasan

C. Ukuran

D. Jumlah


Jawaban:

Orang yang wajib mengeluarkan Zakat Fitrah adalah mereka yang beragama Islam baik laki-laki/perempuan, orang itu masih hidup sampai akhir ramadhan dan …

A. memiliki pekerjaan

B. memiliki penghasilan yang cukup

C. memiliki harta yang sangat banyak

D. orang muslim yang baligh


Jawaban:

Panitia penerima zakat dinamakan….

A. Amil zakat

B. Pengurus masjid

C. mualaf

D. Mustahiq zakat


Jawaban:

zakat adalah rukun islam yang harus ditunaikan bagi orang yang mampu dalam agama islam. Zakat termasuk kedalam rukun islam ke- …

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

Batas akhir mengeluarkan zakat fitrah yaitu….

A. Awal Ramadhan

B. Setelah shalat idul fitri

C. Pertengahan Ramadhan

D. Sebelum solat Ied


Jawaban:

Zakat fitran bagi anak-anak adalah dalam tanggugan ….

A. Ibunya

B. Orangtua

C. Ayahnya

D. Saudaranya


Jawaban:

mengeluarkan zakat fitrah hukumnya … bagi umat islam yang mampu….

A. Sunnah

B. Mubah

C. Haram

D. Wajib


Jawaban:

macam-macam zakat dalam agama islam terdiri dari….

A. Zakat harta dan zakat emas

B. Zakat fitrah dan zakat beras

C. Zakat mal dan zakat fitrah

D. Zakat ternak dan zakat emas


Jawaban:

Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nishab adalah pengertian dari…

A. Zakat Mal

B. Zakat fitrah

C. Infak

D. Shdaqah


Jawaban:

Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa….

A. Beras/makanan pokok

B. Binatang ternak

C. Emas

D. Barang dagangan


Jawaban:

Zakat emas yang mencapai nishab harus dikeluarkan zakatnya adalah…

A. 2%

B. 2,5%

C. 10%

D. 5%


Jawaban:

membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir tamak dan rakus. merupakan … berzakat

A. keuntungan

B. kebaikan

C. hikmah

D. kebiasaan


Jawaban:

Setiap bulan Ramadhan Riri dan Fadhil membayar zakat di masjid dekat rumahnya. Riri dan Fadhil menyerahkan pembayaran zakat….

A. Fitrah

B. Mal

C. Infaq

D. Shadaqah


Jawaban:

Diantara syarat wajib zakat mal adalah…

A. pemilik harta orang Islam

B. pemilik harta telah baligh

C. harta tersebut milik sendir

D. Pilihan A, B, dan C benar


Jawaban:

Orang yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf/golongan. 8 golongan tersebut dinamakan…

A. Fakir miskin

B. hamba Sahaya

C. Mustahiq zakat

D. Anak yatim


Jawaban:

zakat Fitrah yang diserahkan pada Bulan Ramadhan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ukuran ….

A. 3,5 kg

B. 4,5 kg

C. 5,2 kg

D. 2,5 kg


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.