Latihan Soal Penilaian Harian 4 PAI SD Kelas 6 Semester 1

Preview:


Batas akhir mengeluarkan zakat fitrah yaitu….

A. Awal Ramadhan

B. Setelah shalat idul fitri

C. Pertengahan Ramadhan

D. Sebelum solat Ied


macam-macam zakat dalam agama islam terdiri dari….

A. Zakat harta dan zakat emas

B. Zakat fitrah dan zakat beras

C. Zakat mal dan zakat fitrah

D. Zakat ternak dan zakat emas


Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa….

A. Beras/makanan pokok

B. Binatang ternak

C. Emas

D. Barang dagangan


Orang yang wajib mengeluarkan Zakat Fitrah adalah mereka yang beragama Islam baik laki-laki/perempuan, orang itu masih hidup sampai akhir ramadhan dan …

A. memiliki pekerjaan

B. memiliki penghasilan yang cukup

C. memiliki harta yang sangat banyak

D. orang muslim yang baligh


mengeluarkan zakat fitrah hukumnya … bagi umat islam yang mampu….

A. Sunnah

B. Mubah

C. Haram

D. Wajib


Zakat Mal dikeluarkan bila sudah mencapai nishab. Nishab bermakna….

A. Timbngan

B. Batasan

C. Ukuran

D. Jumlah


Setiap bulan Ramadhan Riri dan Fadhil membayar zakat di masjid dekat rumahnya. Riri dan Fadhil menyerahkan pembayaran zakat….

A. Fitrah

B. Mal

C. Infaq

D. Shadaqah


Zakat fitran bagi anak-anak adalah dalam tanggugan ….

A. Ibunya

B. Orangtua

C. Ayahnya

D. Saudaranya


Orang yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf/golongan. 8 golongan tersebut dinamakan…

A. Fakir miskin

B. hamba Sahaya

C. Mustahiq zakat

D. Anak yatim


Diantara syarat wajib zakat mal adalah…

A. pemilik harta orang Islam

B. pemilik harta telah baligh

C. harta tersebut milik sendir

D. Pilihan A, B, dan C benar


Menurut bahasa zakat bermakna…

A. Membersihkan

B. Membayarkan

C. Menyerahkan

D. Memberikan


zakat hasil perkebunan, hasil perniagaan, emas perak digolongkan sebagai zakat …

A. Zakat mal

B. zakat fitrah

C. infak

D. shadaqah


Orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama islam berhak mendapatkan zakat. Golongan ini disebut…

A. Amil Zakat

B. Hamba sahaya

C. ibnu sabil

D. Fisabilillah


zakat Fitrah yang diserahkan pada Bulan Ramadhan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ukuran ….

A. 3,5 kg

B. 4,5 kg

C. 5,2 kg

D. 2,5 kg


Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nishab adalah pengertian dari…

A. Zakat Mal

B. Zakat fitrah

C. Infak

D. Shdaqah


zakat adalah rukun islam yang harus ditunaikan bagi orang yang mampu dalam agama islam. Zakat termasuk kedalam rukun islam ke- …

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Panitia penerima zakat dinamakan….

A. Amil zakat

B. Pengurus masjid

C. mualaf

D. Mustahiq zakat


Zakat emas yang mencapai nishab harus dikeluarkan zakatnya adalah…

A. 2%

B. 2,5%

C. 10%

D. 5%


Orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dinamakan …

A. gharim

B. mualaf

C. Miskin

D. fakir


membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir tamak dan rakus. merupakan … berzakat

A. keuntungan

B. kebaikan

C. hikmah

D. kebiasaan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.