Latihan Soal Online

PAT Bahasa Jawa SD Kelas 4

Latihan 17 soal pilihan ganda PAT Bahasa Jawa SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Kanggo kaperluan perkembangan lan pertumbuhane awak, kita mesthi mbutuhake panganan. Panganan sing dipangan sing dipangan kudune bisa nyukupi kabuthan n gisi sing dibutuhake dening awak. Jroning mangan aja mung waton mangan, nanging kudu nggatekake jinise panganan sing dipangan. Panganan sing sehat iku dudu panganan sing rasane enak wae, nanging panganan sing bener-bener ngandhut gisi kang dibutuhake dening awak. Wektu saiki sakabehe penyakit akeh-akehe disebabake saka panganan.

Kanggo kaperluan perkembangan lan pertumbuhane awak, kita mesthi mbutuhake …

A. obat

B. masakan

C. panganan

D. kepinteran


Jawaban:

Tembang sing ora kaiket anane guru gatra, guru wilangan, apadene guru lagu diarani tembang … .

A. gedhe

B. dolanan

C. tengah

D. macapat


Jawaban:

Sandhangan wulu, pepet, lan layar ditulis ing ….. aksara sing disandhangi

A. ndhuwure

B. ngisore

C. tengene

D. kiwane


Jawaban:

Tembung – tembung ing ngisor iki sing kalebu tembung andhahan  yaiku …

A. ngantuk

B. lumebu

C. menawa

D. wigati


Jawaban:

Tembang dolanan iku isine …

A. saroja

B. camboran

C. lelagon kanggo bocah-bocah

D. ukara


Jawaban:

Karangan sing isine nyritakake sawijine rerangken kedadeyan sing ditulis kanthi urut dijumbuhake karo urutan waktu diarani karangan … .

A. narasi

B. persuasi

C. dheskripsi

D. argumentasi


Jawaban:

Kanggo kaperluan perkembangan lan pertumbuhane awak, kita mesthi mbutuhake panganan. Panganan sing dipangan sing dipangan kudune bisa nyukupi kabutuhan gisi sing dibutuhake dening awak. Jroning mangan aja mung waton mangan, nanging kudu nggatekake jinise panganan sing dipangan. Panganan sing sehat iku dudu panganan sing rasane enak wae, nanging panganan sing bener-bener ngandhut gisi kang dibutuhake dening awak. Wektu saiki sakabehe penyakit akeh-akehe disebabake saka panganan.

Panganan sing dipangan kudune bisa nyukupi kabutuhan…

A. gisi

B. obat

C. rasa

D. awak


Jawaban:

Piwulang kebecikan utawa pitutur luhur kang ana ing sajroning crita diarani …

A. pesen / amanat

B. sudhut pandhang

C. seting

D. paraga


Jawaban:

Salah siji ciri-ciri tembang dolanan yaiku … .

A. wujude sedherhana

B. cakepane umume dawa

C. tembunge angel diapalne

D. mesthi ana pengarange


Jawaban:

Sabenere wong mangan ora kena angger enak lan wareg.

Tembung “Sabenere” asale saka tembung lingga …

A. saben

B. benere

C. bener

D. enere


Jawaban:

Tuladhane tembang dolanan yaiku …

A. kinanthi

B. buta-buta Galak

C. dhandhanggula

D. asmaradana


Jawaban:

Olehmu nukokake buku adhikmu mau kakehan siji.

Pangribage tembung “nukokake” yaiku …

A. ater-ater n- + nuku + panambang –ake

B. ater-ater n- + tuku + panambang –ake

C. ater-ater n- + nokok + panambang –ake

D. ater-ater n- + tukok + panambang –ake


Jawaban:

Ilatku ngene iki wis ora iso ngrasakake panganan enak.

Tembung linggane “ngrasakake”yaiku …

A. ngrasa

B. aras

C. rasak

D. rasa


Jawaban:

Ing ngisor iki sing diarani ater-ater anuswara yaiku …

A. dak-/tak-, kok-, di-

B. sa-. Pa-, pi-, tar-

C. kuma-, kami-, kapi

D. am-, an-, any-, ang


Jawaban:

Tembung-tembung ing ngisor iki sing mujudake tembung andhahan mawa ater-ater yaiku …

A. tulisan, methiki, nyilih

B. mangan, sadina, nulis

C. nanggap, tanggaku, nggawe

D. ngonceki, nukoni, ngulihake


Jawaban:

Bukune Ana kok ketemu, olehmu ..… (goleki) ing endi wae?

A. nggoleki

B. nggolekake

C. digoleki

D. golekana


Jawaban:

Kanggo kaperluan perkembangan lan pertumbuhane awak, kita mesthi mbutuhake panganan. Panganan sing dipangan sing dipangan kudune bisa nyukupi kabuthan n gisi sing dibutuhake dening awak. Jroning mangan aja mung waton mangan, nanging kudu nggatekake jinise panganan sing dipangan. Panganan sing sehat iku dudu panganan sing rasane enak wae, nanging panganan sing bener-bener ngandhut gisi kang dibutuhake dening awak. Wektu saiki sakabehe penyakit akeh-akehe disebabake saka panganan.

Jroning mangan sing kudu digatekake yaiku … panganan sing dipangan.

A. Rasane

B. jinise

C. rupane

D. akehe


Jawaban: