Latihan Soal Online

PAS Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 5

Latihan 38 soal pilihan ganda PAS Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih.

Teks ing dhuwur klebu perangan … ing sesorah
_
A. pangajeng – ajeng

B. panutup

C. isi

D. pambuka


Jawaban:

Ingkang atur sesorah sambutan inggih puniko …

A. ketua karang taruna

B. ketua RT

C. ketua panitia pentas seni

D. ketua kelas


Jawaban:

Upacara adat sing kanggo mengeti nalika calon ibu mbobot sepisan wis ngancik udakara pitung wulan yaiku …

A. Tedhak Siten

B. Mitoni/Tingkepan

C. Mantu

D. Apeman Wonolelo


Jawaban:

Tembung suka bagya iku tegese …

A. seneng banget

B. lancar

C. sedih

D. rekasa


Jawaban:

Aku Wes nganggo surjan lurik. Basa Kramane …

A. Kula sampun ngangem surjan lurik.

B. Kula sampun ngangge surjan lurik

C. Kulo sampun busana surjan lurik

D. Kula sampun ngasta surjan lurik


Jawaban:

Wayah awan angina semilir adhem, ndadak angine nggawa gandane lele digoreng. Wacan deskripsi iki nyritakake samubarang sing bisa dirasakake liwat…… lan…….

A. Kuping lan sirah

B. Kulit lan mripat

C. Mripat lan tangan

D. Irung lan kulit


Jawaban:

Tembung wilujeng tegese ing Bahasa Indonesia yaiku …

A. Selamat

B. Sengsara

C. Suka – suka

D. Mandiri


Jawaban:

Manuk emprit nucuki sega krawu, dadi murid kudu sregep sinau, ukara ngene iki diarani …

A. Panyandra

B. Parikan

C. Panyendhu

D. Papindhan


Jawaban:

Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih.

Teks ing dhuwur klebu perangan … ing sesorah
_
A. pangajeng – ajeng

B. panutup

C. isi

D. pambuka


Jawaban:

Tembung wilujeng akarya ing Bahasa Indonesia yaiku …

A. Selamat

B. Menjadi

C. Memberi

D. Mandiri


Jawaban:

Saben liwat tanduran sinawang ijo…

A. Memplak

B. Branang

C. Royo-royo

D. Gadhing


Jawaban:

Eyang kakung……………….saking Kalimantan

A. Wangsul

B. teka

C. Kondor

D. Mulih


Jawaban:

Bocah kui rambute ngadhan-adhan, bangkekane…

A. Jambe sinigar

B. Nawon kemit

C. Ndamar kanginan

D. Mucuk eri


Jawaban:

Pak Lurah lagi……….menyang kelurahan. Tembung kang pas yaiku………………..

A. Mangkat

B. Kesah

C. Tindak

D. Budhal


Jawaban:

Eyang kakung … saking Kalimantan

A. Wangsul

B. Kondor

C. teka

D. Mulih


Jawaban:

Parmin kuwi pancen bocah sing gedhe endhase. Tembung gedhe endhase tegese …

A. susah

B. seneng

C. sombong

D. bingung


Jawaban:

Tembung sumyah gumbira tegese yaiku …

A. susah

B. seneng banget

C. bingung

D. gela


Jawaban:

Negara Indonesia kondhang gemah ripah …

A. loh kang tinandur

B. loh jinawi

C. ayem tentrem

D. kreta raharja


Jawaban:

Nalika godok banyu, Mita ora sengojo ndemok pancine sing iseh panas. Deskripsi iki bisa ditampa perang pancadriya perangan …

A. Kuping

B. Kulit

C. Mripat

D. Irung


Jawaban:

Pasangan aksara Jawa iku cacahe ana ….

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25


Jawaban:

Wong-wong mesti padha nonton. Najan wujude mung kertas, nanging dibutuhake nganti setaun lawase. Barang iki kadhang angkane dibunderi, kanggo nengeri kedadean utawa rencana sing bakal dilakoni. Wacan iku deskripsi ngenani…..

A. Meteran

B. Tanggalan

C. Handphone

D. Buku bahasa jawa


Jawaban:

Sumangga kula dherekaken raos puji sukur dhumateng Gusti igkang Maha Kuwaos.

Pratelan ing dhuwur klebu perangane sesorah ana ing…

a. uluk salam

b. isi

c. panutup

d. pambuka


Jawaban:

Saking asiling pirembagan wulan kepengker katetepaken benjing enjing badhe kerja bakti.

Wulan kepengker tegese …
_
A. sasi ngarep

B. sasi mburi

C. sasi wingi

D. sasi sukmben


Jawaban:

Saben liwat tanduran sinawang ijo …

A. Memplak

B. Branang

C. Royo-royo

D. Gadhing


Jawaban:

Bocah kui rambute ngadhan-adhan, bangkekane …

A. Jambe sinigar

B. Ndamar kanginan

C. Nawon kemit

D. Mucuk eri


Jawaban: