Latihan Soal Online

PAS Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 5

Latihan soal dan kunci jawaban PAS Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 5.


Wartini iku bacahe ayu, alise …

A. Nawon kemit

B. Miji timun

C. Blalak-blalak

D. Nanggal sepisan


Jawaban:

Pasangan aksara Jawa sing manggone ana ing jejere aksara cacahe ana ….

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Jawaban:

Wong-wong mesti padha nonton. Najan wujude mung kertas, nanging dibutuhake nganti setaun lawase. Barang iki kadhang angkane dibunderi, kanggo nengeri kedadean utawa rencana sing bakal dilakoni. Wacan iku deskripsi ngenani…..

A. Meteran

B. Tanggalan

C. Handphone

D. Buku bahasa jawa


Jawaban:

Saben liwat tanduran sinawang ijo …

A. Memplak

B. Branang

C. Royo-royo

D. Gadhing


Jawaban:

Tembung wilujeng tegese ing Bahasa Indonesia yaiku …

A. Selamat

B. Sengsara

C. Suka – suka

D. Mandiri


Jawaban:

Sumangga kula dherekaken raos puji sukur dhumateng Gusti igkang Maha Kuwaos.

Pratelan ing dhuwur klebu perangane sesorah ana ing…

a. uluk salam

b. isi

c. panutup

d. pambuka


Jawaban:

Manuk emprit nucuki sega krawu, dadi murid kudu sregep sinau, ukara ngene iki diarani …

A. Panyandra

B. Parikan

C. Panyendhu

D. Papindhan


Jawaban:

Bocah kui rambute ngadhan-adhan, bangkekane …

A. Jambe sinigar

B. Ndamar kanginan

C. Nawon kemit

D. Mucuk eri


Jawaban:

Saben wayah preinan akeh wiasatawan sing padha plesiran ing papan kene. Tembung ” plesiran ” tegese…

A. Sinau

B. Rekreasi

C. Mondok

D. Nginep


Jawaban:

Pak Lurah lagi……….menyang kelurahan. Tembung kang pas yaiku………………..

A. Mangkat

B. Kesah

C. Tindak

D. Budhal


Jawaban:

Nalika godok banyu, Mita ora sengojo ndemok pancine sing iseh panas. Deskripsi iki bisa ditampa perang pancadriya perangan …

A. Kuping

B. Kulit

C. Mripat

D. Irung


Jawaban:

Negara Indonesia kondhang gemah ripah …

A. loh kang tinandur

B. loh jinawi

C. ayem tentrem

D. kreta raharja


Jawaban:

Wong-wong mesti padha nonton. Najan wujude mung kertas, nanging dibutuhake nganti setaun lawase. Barang iki kadhang angkane dibunderi, kanggo nengeri kedadean utawa rencana sing bakal dilakoni. Wacan iku deskripsi ngenani …

A. Meteran

B. Handphone

C. Tanggalan

D. Buku bahasa jawa


Jawaban:

Ingkang atur sesorah sambutan inggih puniko …

A. ketua karang taruna

B. ketua RT

C. ketua panitia pentas seni

D. ketua kelas


Jawaban:

Tembung wilujeng akarya ing Bahasa Indonesia yaiku …

A. Selamat

B. Menjadi

C. Memberi

D. Mandiri


Jawaban:

Saking asiling pirembagan wulan kepengker katetepaken benjing enjing badhe kerja bakti.

Wulan kepengker tegese …
_
A. sasi ngarep

B. sasi mburi

C. sasi wingi

D. sasi sukmben


Jawaban:

Wayah awan angina semilir adhem, ndadak angine nggawa gandane lele digoreng. Wacan deskripsi iki nyritakake samubarang sing bisa dirasakake liwat…… lan…….

A. Kuping lan sirah

B. Kulit lan mripat

C. Mripat lan tangan

D. Irung lan kulit


Jawaban:

Ayu lagi (sapu) latar. Tembung sing trep kanggo ngganepi ukara ing jero kurung yaiku……………

A. Disapu

B. kosapu

C. Nyapu

D. daksapu


Jawaban:

Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih. Tembung penggalih iku padha tegese karo tembung ing ngisor iki, yaiku …

A. ati

B. asta

C. rikma

D. soca


Jawaban:

Parmin kuwi pancen bocah sing gedhe endhase. Tembung gedhe endhase tegese …

A. susah

B. seneng

C. sombong

D. bingung


Jawaban:

Pasangan aksara Jawa iku cacahe ana ….

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25


Jawaban:

Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih.

Teks ing dhuwur klebu perangan … ing sesorah
_
A. pangajeng – ajeng

B. panutup

C. isi

D. pambuka


Jawaban:

Eyang kakung……………….saking Kalimantan

A. Wangsul

B. teka

C. Kondor

D. Mulih


Jawaban:

Tembung suka bagya iku tegese …

A. seneng banget

B. lancar

C. sedih

D. rekasa


Jawaban:

Saben wayah preinan akeh wiasatawan sing padha plesiran ing papan kene. Tembung ” plesiran ” tegese …

A. Sinau

B. Rekreasi

C. Mondok

D. Nginep


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.