Latihan Soal Online

PAS 1 Bahasa Jawa SD Kelas 5

Latihan soal pilihan ganda PAS 1 Bahasa Jawa SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Koran kang terbit ing saben dina iku diarani uga ….

A. kalawarti

B. ariwarti

C. sasiwarti

D. pekenari


Jawaban:

Dolanan tradisional iku gunane supaya bocah dadi ….

A. guyub rukun

B. bisa juwara

C. tukaran

D. bisa egrangan


Jawaban:

Saben liwat, tanduran sinawang ijo ….

A. memplak

B. royo-royo

C. mbranang

D. gadhing


Jawaban:

Gancaran kang isine njlentrekake kedadean kanthi urutan wektu diarani teks gancaran ….

A. dheskripsi

B. ekspoosisi

C. narasi

D. eksposisi


Jawaban:

Ing ngisor iki kalebu tembang macapat, kajaba ….

A. pucung

B. gambuh

C. praon

D. kinanthi


Jawaban:

Salah sijine titikane teks deskripsi ….

A. nggambarake kedadean kanthi cetha

B. pamaca ora bisa nggambarake kedadean

C. kabeh kedadean diurut kanthi urutan wektu

D. pamaca ora bisa ngerasakake utawa ngangen-angen kedadean


Jawaban:

//… ya gegatok/jamur apa,

ya gegatok/jamur hajih,

mbejijih saarah-arah/

sira mbade jamur apa?//.

Tembung kang trep kanggo njangkepi lelagon mau yaiku ….

A. jamur

B. njamur

C. jamuran

D. njamura


Jawaban:

Tembung praupane peteng tegese yaiku ….

A. seneng banget

B. susah

C. bingung

D. gela


Jawaban:

Kutha Ngawi kalebu ing wewengkon provinsi ….

A. Jawa Tengah

B. Jogyakarta

C. Jawa Barat

D. Jawa Timur


Jawaban:

Tembung sumyah gembira tegese yaiku ….

A. seneng banget

B. susah

C. bingung

D. gela


Jawaban:

Langite katon … srengengene awan iku kumencar padhang.

A. suka parisuka

B. jembar bawera

C. peteng dhedhet

D. abang mbranang


Jawaban:

Yen arep lomba utawa tetandhingan, para siswa kudu sregep ora pareng ….

A. rewel

B. ngeremehake liyan

C. tangi awan-awan

D. ndhisiki musuh


Jawaban:

Kanggo nglestarekake lingkungan, bocah-bocah kudu mbuwang uwu ing ….

A. panggon uwuh

B. kali

C. ngarep omah

D. pasar


Jawaban:

Cacahing gatra ing saben pada diarani guru ….

A. wilangan

B. gatra

C. sastra

D. lagu


Jawaban:

Ing ngisor iki tuladhane dolanan tradisional, kajaba ….

A. dhakon

B. slekdhur

C. betengan

D. optimus


Jawaban:

Saben preian akeh wisatawan kang padha plesiran. Plesiran tegese ….

A. sekolah

B. liburan

C. dolan

D. rekreasi


Jawaban:

Arane kalawarti kang terbit saka kutha Surabaya kaya ing ngisor iki, yaiku ….

A. Panjebar Semangat lan Jaya Baya

B. Tropongbang lan Gambirsawit

C. Ekarsari lan Jaka Lodhang

D. Jemparing lan Pagagan


Jawaban:

A. gatra

B. wilangan

C. swara

D. pada


Jawaban:

Olehe nata barang mbok sing becik, aja … bisa mbebayani.

A. rujak wuni

B. suwuk sembur

C. tumpuk undhung

D. abang-abang lambe


Jawaban:

Kronologis iku maksude yaiku nyritakake ….

A. kanthi temenan

B. kedadean urut wektune

C. kedadean urut paragane

D. kedadean karo alasane


Jawaban:

Salah siji titikan/ciri-cirine teks narasi yaiku ….

A. kronologis

B. antagonis

C. protagonis

D. kritis


Jawaban:

Ing ngisor iki tuladhane tembung saroja yaiku ….

A. babak bundhas

B. dawa tangane

C. nagasari

D. untu garu


Jawaban:

Sampun jam sekawan ibu dereng rawuh saking kantor. Tembung rawuh ngoko aluse ….

A. dugi

B. mulih

C. teka

D. wangsul


Jawaban:

Ing ngisor iku tuladhane tembung entar, kajaba ….

A. dawa tangane

B. kandel kupinge

C. jembar bawera

D. dawa ususe


Jawaban:

Praupane peteng kaya ana bab sing didhelikake.

Tembung praupane peteng kagolong tembung ….
_
A. camboran

B. saroja

C. entar

D. lugas


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.