Latihan Soal PAS 1 Bahasa Jawa SD Kelas 5

Preview:


Gancaran kang isine njlentrekake kedadean kanthi urutan wektu diarani teks gancaran ….

A. dheskripsi

B. ekspoosisi

C. narasi

D. eksposisi


Cacahing gatra ing saben pada diarani guru ….

A. wilangan

B. gatra

C. sastra

D. lagu


A. gatra

B. wilangan

C. swara

D. pada


Salah sijine titikane teks deskripsi ….

A. nggambarake kedadean kanthi cetha

B. pamaca ora bisa nggambarake kedadean

C. kabeh kedadean diurut kanthi urutan wektu

D. pamaca ora bisa ngerasakake utawa ngangen-angen kedadean


Ing ngisor iku tuladhane tembung entar, kajaba ….

A. dawa tangane

B. kandel kupinge

C. jembar bawera

D. dawa ususe


Kutha Ngawi kalebu ing wewengkon provinsi ….

A. Jawa Tengah

B. Jogyakarta

C. Jawa Barat

D. Jawa Timur


Dolanan tradisional iku gunane supaya bocah dadi ….

A. guyub rukun

B. bisa juwara

C. tukaran

D. bisa egrangan


Saben liwat, tanduran sinawang ijo ….

A. memplak

B. royo-royo

C. mbranang

D. gadhing


Kronologis iku maksude yaiku nyritakake ….

A. kanthi temenan

B. kedadean urut wektune

C. kedadean urut paragane

D. kedadean karo alasane


Saben preian akeh wisatawan kang padha plesiran. Plesiran tegese ….

A. sekolah

B. liburan

C. dolan

D. rekreasi


//… ya gegatok/jamur apa,

ya gegatok/jamur hajih,

mbejijih saarah-arah/

sira mbade jamur apa?//.

Tembung kang trep kanggo njangkepi lelagon mau yaiku ….

A. jamur

B. njamur

C. jamuran

D. njamura


Olehe nata barang mbok sing becik, aja … bisa mbebayani.

A. rujak wuni

B. suwuk sembur

C. tumpuk undhung

D. abang-abang lambe


Langite katon … srengengene awan iku kumencar padhang.

A. suka parisuka

B. jembar bawera

C. peteng dhedhet

D. abang mbranang


Kanggo nglestarekake lingkungan, bocah-bocah kudu mbuwang uwu ing ….

A. panggon uwuh

B. kali

C. ngarep omah

D. pasar


Arane kalawarti kang terbit saka kutha Surabaya kaya ing ngisor iki, yaiku ….

A. Panjebar Semangat lan Jaya Baya

B. Tropongbang lan Gambirsawit

C. Ekarsari lan Jaka Lodhang

D. Jemparing lan Pagagan


Yen arep lomba utawa tetandhingan, para siswa kudu sregep ora pareng ….

A. rewel

B. ngeremehake liyan

C. tangi awan-awan

D. ndhisiki musuh


Koran kang terbit ing saben dina iku diarani uga ….

A. kalawarti

B. ariwarti

C. sasiwarti

D. pekenari


Ing ngisor iki tuladhane dolanan tradisional, kajaba ….

A. dhakon

B. slekdhur

C. betengan

D. optimus


Ing ngisor iki tuladhane tembung saroja yaiku ….

A. babak bundhas

B. dawa tangane

C. nagasari

D. untu garu


Praupane peteng kaya ana bab sing didhelikake.

Tembung praupane peteng kagolong tembung ….
_
A. camboran

B. saroja

C. entar

D. lugas


Salah siji titikan/ciri-cirine teks narasi yaiku ….

A. kronologis

B. antagonis

C. protagonis

D. kritis


Sampun jam sekawan ibu dereng rawuh saking kantor. Tembung rawuh ngoko aluse ….

A. dugi

B. mulih

C. teka

D. wangsul


Tembung praupane peteng tegese yaiku ….

A. seneng banget

B. susah

C. bingung

D. gela


Tembung sumyah gembira tegese yaiku ….

A. seneng banget

B. susah

C. bingung

D. gela


Ing ngisor iki kalebu tembang macapat, kajaba ….

A. pucung

B. gambuh

C. praon

D. kinanthi
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.