Latihan Soal Online

Mengenal Huruf Hijaiyyah - PAI SD Kelas 1

nmr42840-1urutnmr42841-2urutnmr42842-3urutnmr42843-4urutnmr42844-5urutnmr42845-6urutnmr42846-7urutnmr42847-8urutnmr42848-9urutnmr42849-10uruttotalx10x

Latihan 10 soal pilihan ganda Mengenal Huruf Hijaiyyah - PAI SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


A. Ba’

B. Ta’

C. Daal

D. Fa’


Jawaban:

A. Noon

B. Miim

C. Khaa

D. Kaaf


Jawaban:

A. Kaaf

B. Khaa

C. Miim

D. Noon


Jawaban:

A. Laam

B. Miim

C. Noon

D. Shiin


Jawaban:

A. Noon

B. Shiin

C. Ta’

D. Kaaf


Jawaban:

A. Ba’

B. Ta’

C. sa’

D. Khaa


Jawaban:

A. Ba’

B. Ta’

C. Fa’

D. Daal


Jawaban:

A. Alif

B. Ba’

C. Ta’

D. Jim


Jawaban:

A. Daal

B. Ba’

C. Ta’

D. Kaaf


Jawaban:

A. Alif

B. Ba’

C. Ta’

D. Shiin


Jawaban: