Latihan Soal Listrik Statis - Fisika SMA Kelas 12

Preview:


Pernyataan berikut yang tidak menerangkan muatan listrik statis dengan benar adalah ….

A. bahan yang netral memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama

B. muatan listrik statis tidak dapat mengalir secara bebas

C. bahan netral yang kehilangan elektron akan bermuatan negatif

D. pemindahan elektron terjadi pada benda netral yang di gosok


Diketahui garis gaya listrik berikut maka….

A. P positif Q negatif

B. P negatif Q positif

C. P dan Q positif

D. P dan Q negatif


Energi yang tersimpan dalam rangkaian adalah ….

A. 1728 J

B. 864 J

C. 432 J

D. 216 J

E. 108 J


Diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif :

(1) muatan Q1 menarik muatan Q2

(2) gaya coulomb sebanding dengan Q1 dan Q2

(3) gaya coulomb berbandingterbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2

(4) kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 nol

Pernyataan yang benar adalah ….

A. 1, 2, 3 dan 4

B. 1, 2 dan 3

C. 1 dan 3

D. 2 dan 4

E. 4


Kapasitas kapasitor dapat diperkecil dengan cara-cara sebagai berikut ….

(1) ruang antar lempeng diisi minyak

(2) dengan pasangan seri beberapa kapasitor

(3) jarak kedua lempeng diperkecil

(4) luas lempengnya diperkecil.

Pernyataan yang benar adalah ….

A. 1, 2, 3 dan 4

B. 1, 2 dan 3

C. 1 dan 3

D. 2 dan 4

E. 4


Dua muatan Q1 dan Q2 tolak-menolak dengan besar gaya sebesar F jika jarak pisah antar muatan R, maka …

A. Gaya tolak menjadi 2F jika kedua muatan menjadi dua kali semula.

B. Gaya tolak menjadi 4F jika kedua muatan menjadi dua kali semula.

C. Gaya tolak menjadi 4F jika jarak antar muatan menjadi dua kali semula.

D. Gaya tolak menjadi 2F jika jarak antar muatan menjadi dua kali semula.

E. Gaya tolak tetap F jika jarak antar muatan menjadi dua kali semula.Perhatikan gambar

Jika sebuah muatan +Q terletak antara A dan B, dimanakah muatan +Q harus diletakkan sehingga gaya coulomb yang dialaminya nol ….
___
A. 3 mm dari muatan B

B. 4 mm dari muatan B

C. 5 mm dari muatan B

D. 6 mm dari muatan B

E. 6 mm dari muatan B


Dua buah kapasitor masing-masing mempunyai 1 mikrofarad dan 2 mikrofarad disusun seri dan beda potensial antara ujung-ujungnya 6 volt. Energi yang tersimpan dalam rangkaian tersebut adalah… .

a. 2 x 10-6 joule

b. 4 x 10-6 joule

c. 6 x 10-6 joule

d. 8 x 10-6 joule

e. 12 x 10-6 joule


Dua buah muatan masing-masing 5mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb terpisah pada jarak 10 cm satu sama lain. Besar gaya yang bekerja pada kedua muatan adalah … .

A. 4 N

B. 9 N

C. 27 N

D. 36 N

E. 81 N


Sebuah muatan listrik + 3 mikrocoulomb berada di udara, besar potensial listrik yang berjarak 30 cm dari muatan itu adalah … .

a. 3 x105 volt

b. 5 x 105 volt

c. 6 x 105 volt

d. 8 x 105 volt

e. 9 x 105 volt


Besar kuat medan listrik pada jaran 50 cm dari sebuah muatan listrik + 25 mikrocoulomb adalah … .

a. 1 x 105 NC-1

b. 3 x 105 NC-1

c. 5 x 105 NC-1

d. 7 x 105 NC-1

e. 9 x 105 NC-1


Muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka dipastikan bahwa…

A. A bermuatan positif, B bermuatan positif, dan C bermuatan negatif

B. A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif

C. A bermuatan positif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan negatif

D. A bermuatan negatif, B bermuatan positif, dan C bermuatan negatif


Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah ….

A. jarak kedua muatan

B. jenis kedua muatan

C. arah kedua muatan

D. bentuk kedua muatan


Dua muatan titik yang sejenis dan sama besar qA = qB =10 –2C pada jarak10 cm satu dari yang lain. Gaya tolak yang dialami kedua muatan itu (dalam Newton) adalah ….( k= 9. 109 Nm2/C2 )

a. 9.10–14

b. 9.10–9

c. 9.10–5

d. 9.103

e. 9.107


Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik +20 µC dan +45 µC berpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga medan di C sama dengan nol maka letak C dari A … cm.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6


Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada :

(1) besarnya muatan

(2) jaraknya dari muatan

(3) jenis muatan

(4) jenis medium antara muatan dan titik

Pernyataan yang benar adalah ….

A. 1, 2, 3 dan 4

B. 1, 2 dan 3

C. 1 dan 3

D. 2 dan 4

E. 4


Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan… karena….

A. negatif, muatan negatif dari kain wol berpindah ke plastik

B. positif, muatan positif dari kain wol berpindah ke penggaris plastik

C. positif, muatan negatif dari penggaris plastik berpindah ke kain wol

D. negatif, muatan positif dari penggaris plastik berpindah ke kain wol


Dua muatan titik berjarak 5 cm terlihat seperti gambar

Besar medan listrik di titik P adalah….
___
A. . 27 N/C

B. 72 N/C

C. 270 N/C

D. 360 N/C

E. 720 N/C


Sebuah bola konduktor berjari – jari 9 cm diberi muatan 6 mC. Besar kuat medan listrik dan potensial listrik pada titik yang berjarak 3 cm dari pusat bola adalah ….

a. sama – sama nol

b. E = nol, V = 6. 105volt

c. E = 6. 107N/C, V = nol

d. E = 6. 107N/C, V = 6. 105volt

e. E = 6. 107N/C, V = 18. 105volt


Ada 4 benda titik yang bermuatan yaitu A, B C dan D. Jika A menolak B, A menolak C dan C menarik D sedangkan D bermuatan negatif, maka ……

A. muatan B positif, muatan C positif

B. muatan B positif, muatan C negatif

C. muatan B negatif, muatan C positif

D. muatan B negatif, muatan C negatif

E. muatan A positif, muatan C negatif


Di dalam atom penyusun suatu benda terdapat 2 muatan listrik, yaitu ….

A. positron dan proton

B. proton dan elektron

C. elektron dan positron

D. positron dan neutron

E. muon dan kaon


Dua bola kecil bermuatan terpisah pada jarak 2m. Bola-bola tersebut diberi muatan yang sama. Besarnya muatan masing-masing jika gaya tolak-menolak antara kedua bola itu sebesar 22,5 N adalah… .

a. 5 x 10-4 C

b. 4 x 10-4 C

c. 3 x 10-4 C

d. 2 x 10-4 C

e. 1 x 10-4 C


Dua buah muatan diletakkan pada posisi seperti gambar. Pada posisi tersebut dihasilkan gaya sebesar F newton. Supaya gaya tarik menariknya menjadi 0,25F newton maka jarak kedua muatan harus diperbesar menjadi …. (k = 9 x 109 Nm2C-2 ; 1 µC = 10 -6 C)

A. 0,5 m

B. 1,0 m

C. 1,5 m

D. 2,0 m

E. 2,5 m


Sebuah kapasitor dengan kapasitas 0,5 mikrofarad dimuati oleh baterai 12 volt. Besar muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut adalah … .

a. 12 x 10-6 C

b. 6 x 10-6 C

c. 4 x 10-6 C

d. 2 x 10-6 C

e. 1 x 10-6 C


Garis gaya medan listrik dilukiskan seperti gambar di bawah ini.

Dalam hal ini muatan … .

A. A positif, B negatif

B. A negatif, B positif

C. A negatif, B negatif

D. A positif, B positif
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.