Latihan Soal Online

Listrik Statis - Fisika SMA Kelas 12

nmr51059-1urutnmr51060-2urutnmr51061-3urutnmr51062-4urutnmr51063-5urutnmr51064-6urutnmr51065-7urutnmr51066-8urutnmr51067-9urutnmr51068-10urutnmr51069-11urutnmr51070-12urutnmr51071-13urutnmr51072-14urutnmr51073-15urutnmr51074-16urutnmr51075-17urutnmr51076-18urutnmr51077-19urutnmr51078-20urutnmr51079-21urutnmr51080-22urutnmr51081-23urutnmr51082-24urutnmr51083-25urutnmr51084-26urutnmr51085-27urutnmr51086-28urutnmr51087-29uruttotalx29x

Latihan 29 soal pilihan ganda Listrik Statis - Fisika SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Dua buah kapasitor masing-masing mempunyai 1 mikrofarad dan 2 mikrofarad disusun seri dan beda potensial antara ujung-ujungnya 6 volt. Energi yang tersimpan dalam rangkaian tersebut adalah… .

a. 2 x 10-6 joule

b. 4 x 10-6 joule

c. 6 x 10-6 joule

d. 8 x 10-6 joule

e. 12 x 10-6 joule


Jawaban:

Dua buah muatan titik +2 µC dan -4 µC terletak di udara, jarak antara kedua muatan 4 cm. Kuat medan listrik yang disebabkan kedua muatan pada suatu titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan … N/C

a. 7, 50 ×109

b. 1, 35 ×108

c. 2, 70 ×108

d. 3, 00 ×108

e. 7, 50 ×108


Jawaban:

Muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka dipastikan bahwa…

A. A bermuatan positif, B bermuatan positif, dan C bermuatan negatif

B. A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif

C. A bermuatan positif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan negatif

D. A bermuatan negatif, B bermuatan positif, dan C bermuatan negatif


Jawaban:

Dua muatan titik yang sejenis dan sama besar qA = qB =10 –2C pada jarak10 cm satu dari yang lain. Gaya tolak yang dialami kedua muatan itu (dalam Newton) adalah ….( k= 9. 109 Nm2/C2 )

a. 9.10–14

b. 9.10–9

c. 9.10–5

d. 9.103

e. 9.107


Jawaban:

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah ….

A. jarak kedua muatan

B. jenis kedua muatan

C. arah kedua muatan

D. bentuk kedua muatan


Jawaban:

Besar kuat medan listrik pada jaran 50 cm dari sebuah muatan listrik + 25 mikrocoulomb adalah … .

a. 1 x 105 NC-1

b. 3 x 105 NC-1

c. 5 x 105 NC-1

d. 7 x 105 NC-1

e. 9 x 105 NC-1


Jawaban:

Dua buah muatan diletakkan pada posisi seperti gambar. Pada posisi tersebut dihasilkan gaya sebesar F newton. Supaya gaya tarik menariknya menjadi 0,25F newton maka jarak kedua muatan harus diperbesar menjadi …. (k = 9 x 109 Nm2C-2 ; 1 µC = 10 -6 C)

A. 0,5 m

B. 1,0 m

C. 1,5 m

D. 2,0 m

E. 2,5 m


Jawaban:

Sebuah kapasitor dengan kapasitas 0,5 mikrofarad dimuati oleh baterai 12 volt. Besar muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut adalah … .

a. 12 x 10-6 C

b. 6 x 10-6 C

c. 4 x 10-6 C

d. 2 x 10-6 C

e. 1 x 10-6 C


Jawaban:

Dua muatan titik berjarak 5 cm terlihat seperti gambar

Besar medan listrik di titik P adalah….
___
A. . 27 N/C

B. 72 N/C

C. 270 N/C

D. 360 N/C

E. 720 N/C


Jawaban:


Perhatikan gambar

Jika sebuah muatan +Q terletak antara A dan B, dimanakah muatan +Q harus diletakkan sehingga gaya coulomb yang dialaminya nol ….
___
A. 3 mm dari muatan B

B. 4 mm dari muatan B

C. 5 mm dari muatan B

D. 6 mm dari muatan B

E. 6 mm dari muatan B


Jawaban:

Energi yang tersimpan dalam rangkaian adalah ….

A. 1728 J

B. 864 J

C. 432 J

D. 216 J

E. 108 J


Jawaban:

Dua bola kecil bermuatan terpisah pada jarak 2m. Bola-bola tersebut diberi muatan yang sama. Besarnya muatan masing-masing jika gaya tolak-menolak antara kedua bola itu sebesar 22,5 N adalah… .

a. 5 x 10-4 C

b. 4 x 10-4 C

c. 3 x 10-4 C

d. 2 x 10-4 C

e. 1 x 10-4 C


Jawaban:

Ada 4 benda titik yang bermuatan yaitu A, B C dan D. Jika A menolak B, A menolak C dan C menarik D sedangkan D bermuatan negatif, maka ……

A. muatan B positif, muatan C positif

B. muatan B positif, muatan C negatif

C. muatan B negatif, muatan C positif

D. muatan B negatif, muatan C negatif

E. muatan A positif, muatan C negatif


Jawaban:

Terdapat dua partikel bermuatan A dan B yang berinteraksi. Jika besar muatan A dua kali B maka perbandingan gaya listrik yang dialami A dan B adalah ….

a. 1 : 2

b. 2 : 1

c. 1 : 1

d. 4 : 1

e. 1 : 4


Jawaban:

Garis gaya medan listrik dilukiskan seperti gambar di bawah ini.

Dalam hal ini muatan … .

A. A positif, B negatif

B. A negatif, B positif

C. A negatif, B negatif

D. A positif, B positif


Jawaban:

Sebuah bola konduktor berjari – jari 9 cm diberi muatan 6 mC. Besar kuat medan listrik dan potensial listrik pada titik yang berjarak 3 cm dari pusat bola adalah ….

a. sama – sama nol

b. E = nol, V = 6. 105volt

c. E = 6. 107N/C, V = nol

d. E = 6. 107N/C, V = 6. 105volt

e. E = 6. 107N/C, V = 18. 105volt


Jawaban:

Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik +20 µC dan +45 µC berpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga medan di C sama dengan nol maka letak C dari A … cm.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6


Jawaban:

Pernyataan berikut yang tidak menerangkan muatan listrik statis dengan benar adalah ….

A. bahan yang netral memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama

B. muatan listrik statis tidak dapat mengalir secara bebas

C. bahan netral yang kehilangan elektron akan bermuatan negatif

D. pemindahan elektron terjadi pada benda netral yang di gosok


Jawaban:

Sebuah muatan listrik + 3 mikrocoulomb berada di udara, besar potensial listrik yang berjarak 30 cm dari muatan itu adalah … .

a. 3 x105 volt

b. 5 x 105 volt

c. 6 x 105 volt

d. 8 x 105 volt

e. 9 x 105 volt


Jawaban:

Kapasitas kapasitor dapat diperkecil dengan cara-cara sebagai berikut ….

(1) ruang antar lempeng diisi minyak

(2) dengan pasangan seri beberapa kapasitor

(3) jarak kedua lempeng diperkecil

(4) luas lempengnya diperkecil.

Pernyataan yang benar adalah ….

A. 1, 2, 3 dan 4

B. 1, 2 dan 3

C. 1 dan 3

D. 2 dan 4

E. 4


Jawaban:

Di dalam atom penyusun suatu benda terdapat 2 muatan listrik, yaitu ….

A. positron dan proton

B. proton dan elektron

C. elektron dan positron

D. positron dan neutron

E. muon dan kaon


Jawaban:

Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada :

(1) besarnya muatan

(2) jaraknya dari muatan

(3) jenis muatan

(4) jenis medium antara muatan dan titik

Pernyataan yang benar adalah ….

A. 1, 2, 3 dan 4

B. 1, 2 dan 3

C. 1 dan 3

D. 2 dan 4

E. 4


Jawaban:

Dua buah muatan masing-masing 5mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb terpisah pada jarak 10 cm satu sama lain. Besar gaya yang bekerja pada kedua muatan adalah … .

A. 4 N

B. 9 N

C. 27 N

D. 36 N

E. 81 N


Jawaban:

Diketahui garis gaya listrik berikut maka….

A. P positif Q negatif

B. P negatif Q positif

C. P dan Q positif

D. P dan Q negatif


Jawaban:

Jika dua buah benda yang bermuatan saling didekatkan, keduanya akan saling mempengaruhi. Pengaruh ini dapat berupa tolakan atau tarikan satu sama lain. pernyataan yang tepat adalah ….

A. Benda yang bermuatan sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak

B. Benda yang bermuatan tidak sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak

C. Benda yang bermuatan tidak sejenis jika didekatkan akan saling menghilangkan

D. Benda yang bermuatan tidak sejenis jika didekatkan akan saling menguatkan

E. Benda yang bermuatan sejenis jika didekatkan akan saling melemahkan


Jawaban: