Latihan Soal Online

Kuis PAI SMA kelas 11

Latihan 23 soal pilihan ganda Kuis PAI SMA kelas 11 dan kunci jawaban.


Kaum khawarij merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisan, karena mereka tidak setuju terhadap sikap Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan persengketaan khalifah dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyan, yang ditempuh dengan cara disepakati. Peristiwa tersebut dikenal dengan……

A. Peristiwa arbitrase atau tahkim

B. Peristiwa orbitrase atau tahkim

C. Peristiwa kamuflase atau tahkim

D. Peristiwa reserve atau tahkim

E. Peristiwa asesor atau tahkim


Jawaban:

Ajaran teologi asy’ariyah yang cukup terkenal adalah….

A. Sifat Tuhan, dalil adanya Tuhan, perbuatan manusia & pemakaian akal

B. Sifat Tuhan, dalil perlawanan ‘arad, perbuatan manusia & pemakaian akal

C. Sifat Tuhan, dalil adanya Tuhan, dalil perubahan & pemakaian akal

D. Sifat Tuhan, dalil adanya Tuhan, dalil kausalitas & pemakaian akal

E. Sifat Tuhan, dalil adanya Tuhan, perbuatan manusia & dalil terbatas


Jawaban:

Ulama yang berpendapat bahwa paham Qadariyah pertama kali muncul dari seseorang asal Iraq yang menganut agama Kristen adalah…….

A. Ma’bad al-Juhani

B. Ibnu Taimiyah

C. Ibnu Nabatah

D. Ibnu Batutah

E. Ibnu Abbas


Jawaban:

Sepeninggal Rasulullah, terdapat golongan yang beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak menjadi khalifah pengganti nabi. Golongan tersebut adalah…..

A. Syi’ah

B. Murji’ah

C. Asy’ariyah

D. Qadariyah

E. Jabariyah


Jawaban:

Orang Islam yang tidak sepaham dengannya, jika berdosa besar dapat menjadi kafir serta kekal dalam neraka. Adapun pengikutnya, jika mengerjakan dosa besar, akan mendapat balasan siksa, tetapi bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga, yang mengemukakan pendapat ini adalah termasuk golongan

A. Al-Aqiqah

B. Al-Zariqah

C. Al-Azariqah

D. Al-Najdat

E. Al-Dhaiqah


Jawaban:

Orang Islam percaya pada Tuhan, kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, tidaklah menjadi kafir, karena kafir dan iman tempatnya bukan dalam bagian tubuh manusia tetapi dalam hati sanubari. Adapun yang mengemukakan pendapat ini termasuk ke dalam aliran kalam…..

A. Murji’ah moderat

B. Murji’ah fanatik

C. Murji’ah primitif

D. Murji’ah radikal

E. Murji’ah ekstrim


Jawaban:

Posisi manusia menentukan gerak laku dan perbuatannya, yaitu manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya. Pendapat ini disampaikan oleh aliran kalam……

A. Maturidiyah

B. Murji’ah

C. Qadariyah

D. Mu’tazilah

E. Asy’ariyah


Jawaban:

Aliran ilmu kalam yang didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Mansur al-Maturidi adalah….

A. Asy’ariyah

B. Maturidiyah

C. Mu’tazilah

D. Murji’ah

E. Shiddiqiyah


Jawaban:

Golongan pengikut Ali bin Abi Thalib ada yang moderat dan ada yang radikal, bahkan ada golongan yang menolak paham al-Mahdi dan ar-Raj’ah. Aliran dari golongan pengikut Ali yang paling dekat dengan kelompok Sunni adalah…..

A. Syi’ah Zindiyah

B. Syi’ah Haidiyah

C. Syi’ah Qaidiyah

D. Syi’ah Zaidiyah

E. Syi’ah Mahdiyah


Jawaban:

Salah satu aliran Syi’ah adalah Syi’ah Ghaliyah, nama lain dari Syi’ah Ghaliyah adalah….

A. Ashabul-Ghulat

B. Ashabul-Wurut

C. Ashabul-Ghulam

D. Ashabul-Ghuruf

E. Ashabul-‘Ismah


Jawaban:

Pelopor berdirinya aliran kalam Asy’ariyah yang termasuk salah seorang terkemuka dalam golongan Mu’tazilah adalah…..

A. Abu Hasan Ali al-Ghifari bin Asy’ari

B. Abu Hasan Ali bin Ismail Asy’ari

C. Abu Hasan Ali bin Ishaq Asy’ari

D. Abu Hasan Ali bin Ilhaya Asy’ari

E. Abu Hasan Ali bin Idrisa Asy’ari


Jawaban:

Menurut catatan sejarah, telah muncul tokoh pemikir utama, yang menyatakan dan memproklamasikan berdirinya paham Qadariyah. Adapun nama tokoh tersebut adalah…..

A. Ma’bad al-Juhani

B. Ma’had al-Juhani

C. Minhad al-Juhani

D. Mashad al-Juhani

E. Ma’bad al-Juhani


Jawaban:

Aliran yang muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar termasuk ke dalam aliran…..

A. Kalam Maturidiyah

B. Kalam Murji’ah

C. Kalam Mu’tazilah

D. Kalam Qadariyah

E. Kalam Asy’ariyah


Jawaban:

Dalam aliran kalam Syi’ah Khalifah selain Ali bin Abi Thalib, seperti Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab dan Usman bin Affan dianggap sebagai penggasab yang berarti……

A. Perampas khilafah

B. Peneguh khilafah

C. Pembentuk khilafah

D. Pelopor khilafah

E. Penghancur khilafah


Jawaban:

Apabila orang Islam berdosa besar, kemudian mati dengan tidak sempat bertobat maka nasibnya di akhirat akan sama dengan orang kafir, yaitu masuk neraka selama-lamanya, pendapat ini dikemukakan oleh aliran kalam……

A. Maturidiyah

B. Murji’ah

C. Qadariyah

D. Asy’ariyah

E. Mu’tazilah


Jawaban:

Pada tahun 359 H/970 M, telah didirikan monumen bersejarah sebagai tanda jasa kebesaran pengikut Ali bin Abi Thalib, yang didirikan oleh Khalifah al-Muiz Lidinillah dari Bani Fathimiyah, tempat berdirinya monumen tersebut adalah….

A. Universitas Al-Uzair Mesir

B. Universitas Al-Azhar Mesir

C. Universitas Al-Qura’ Mesir

D. Universitas Al-Hikmah Mesir

E. Universitas Al-Minha Mesir


Jawaban:

Setiap orang yang keluar dari imam yang sah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaurrasyidin atau pada masa tabi’in secara baik-baik, disebut khawarij, pendapat ini dikemukakan oleh…..

A. Ahmad Abdul Wahab

B. Ahmad al-Zuhari

C. Ahmad al-Syaikhoni

D. Ahmad Zamaksyari

E. Ahmad al-Syahrastani


Jawaban:

Aliran Murji’ah yang ekstrem dapat menimbulkan sikap permissivisme, maksud dari sikap permissivisme adalah…..

A. Sikap yang tidak menoleransi penyimpangan-penyimpangan dari norma akhlak dan moral yang berlaku

B. Sikap yang menolak penyimpangan-penyimpangan dari norma akhlak dan moral yang berlaku

C. Sikap yang menoleransi kebenaran-kebenaran dari norma akhlak dan moral yang berlaku

D. Sikap yang bertolak belakang dengan penyimpangan-penyimpangan dari norma akhlak dan moral yang berlaku

E. Sikap yang menoleransi penyimpangan-penyimpangan dari norma akhlak dan moral yang berlaku


Jawaban:

Ajaran inti Mu’tazilah terdiri dari at-tauhid, al-‘adl, al-wa’ad wa al-wa’id, al-manzilah baina al-manzilatin, dan amar ma’ruf nahi Munkar. Ajaran tersebut dikenal dengan sebutan……

A. al-Ushul al-Khamsah

B. al-Ushul al-Tsalasah

C. al-Ushul al-Sab’ah

D. al-Ushul al-Ismah

E. al-Ushul al-Tsaqiyah


Jawaban:

Paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan yang telah ditetapkan. Dalam istilah bahasa Inggris, paham ini disebut…….

A. Paham pluralism atau predestination

B. Paham fatalism atau predestination

C. Paham hedonism atau predestination

D. Paham kapitalism atau predestination

E. Paham skeptism atau predestination


Jawaban:

Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatannya kepada Allah. Hal itu dikemukakan oleh tokoh yang bernama…….

A. Ahmad Abdul Wahab

B. Ahmad al-Zuhari

C. Ahmad al-Syaikhoni

D. Ahmad al-Syahrastani

E. Ahmad Zamaksyari


Jawaban:

Diantara golongan khawarij, ada yang memiliki pandangan “membolehkan membunuh anak kecil yang tidak sealiran, orang yang melakukan dosa besar disebut kafir millah”, yang mengemukakan pendapat ini termasuk golongan…..

A. Al-Aqiqah

B. Al-Zariqah

C. Al-Azariqah

D. An-Najdat

E. Al-Dhaiqah


Jawaban:

Dalam membahas kalam, Maturidiyah mengemukakan tiga dalil pokok yang sangat jelas dan tegas, ketiga dalil pokok tersebut adalah……

A. Peneguhan ‘arad, terbentuk dan tidak terbatas, kausalitas

B. Perbandingan ‘arad, terbebas dan tidak terbatas, kausalitas

C. Perlawanan ‘arad, terbatas dan tidak terbatas, kausalitas

D. Persamaan ‘arad, terbalas dan tidak terbatas, kausalitas

E. Peniadaan ‘arad, terlepas dan tidak terbatas, kausalitas


Jawaban: