Latihan Soal Online

Fiqih MA Kelas 12

Latihan 20 soal pilihan ganda Fiqih MA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Menurut hukum Islam, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan pelakunya tidak mendapat pahala atau dosa disebut

A. Wajib

B. Sunah

C. Haram

D. Makruh

E. Mubah


Jawaban:


Sumber Hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah …

A. Tiga Macam

B. Lima Macam

C. Dua Macam

D. Empat Macam

E. Satu Macam


Jawaban:


Kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. dalam menetapkan hukum syar’i disebut…..

A. fatwa ulama

B. ijma’

C. qiyas

D. hadits

E. Al-Qur’an


Jawaban:


Hadits yang berdasarkan atas segenap perkataan Nabi Muhammad dinamakan dengan hadits…

A. Mutawatir

B. Ahad

C. qauliyah

D. taqririyah

E. Fi’liyah


Jawaban:


Hadis merupakan sumber hukum Islam yang…

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat


Jawaban:


Hadits yang berdasarkan atas segenap perbuatan Nabi Muhammad dinamakan dengan hadits…

A. Qauliyah

B. Ahad

C. Mutawatir

D. Fi’liyah

E. taqririyah


Jawaban:


Segala sesuatu yang dijadikan dasar ajaran Islam disebut

A. Al-Qur’an

B. Hadis

C. Ijtihad

D. Hukum Islam

E. Sumber hukum Islam


Jawaban:


Allah SWT berfirman:

.. .. وَمَاۤ اٰتٰٮكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰٮكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

Potongan ayat di atas anjuran untuk…

A. Menerima apa yang disampaikan malaikat

B. Menerima apa yang disampaikan orang

C. Menerima nasihat dari orang lain

D. Menerima apa yang diberikan Nabi Saw

E. Menolak apa yang diberikan Nabi Saw.


Jawaban:


Arti dari Al-Qur’an menurut bahasa adalah….

A. Bacaan

B. Buku

C. Pengumuman

D. Kehadiran

E. Kitab


Jawaban:


Yang manakah maksud hadis dari segi  istilah?
A. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sama ada beberbentuk percakapan, perbuatan, pengakuana atau persetujuan dan sifat.
B. Sesuatu yang disandarkan kepada nabi Adam sama ada beberbentuk percakapan, perbuatan, pengakuana atau persetujuan dan sifat.
C. Sesuatu yang disandarkan kepada khalifah Abu Bakar sama ada beberbentuk percakapan, perbuatan, pengakuana atau persetujuan dan sifat.


Jawaban: