Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SMA Kelas 12

Latihan 15 soal pilihan ganda Bahasa Jawa SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Wujud pasulayan ‘konflik’ yaiku….

A. psychological conflict, yaiku pasulayan ing antarane pawongan siji lan pawongan liyane.

B. social conflict, pasulayan ing sanjerone batin sawijining pawongan.

C. social conflict lan psychological conflict.

D. antarane perangkat desa karo institusi Dewan Perwakilan Desa.

E. amarga rebutan warisan.


Jawaban:

Maneka warna jinis asil cipta sastra (utamane gancaran), bisa diowahi (dikonversi/alih dadi teks

A. gancaran dadi prosa

B. ngowahi guneman dadi dhialog

C. ngowahi guneman dadi antawacana

D. ngowahi janturan dadi antawacana

E. ngowahi antawacana dadi janturan


Jawaban:

Teks sandhiwara radhio ora mbutuhake pituduh laku, ananging mbutuhake….

A. kramagung

B. pituduh akting

C. pituduh pocapan

D. pituduh bloking

E. pituduh gladhen


Jawaban:

Pungkasan karampungane pasulayan utawa dredah, ing struktur teks lakon diarani

A. jejer (orientasi)

B. pasulayan (komplikasi)

C. pangudhare prakara (resolusi)

D. pungkasaning crita (kodha)

E. owahing crita (revolusi)


Jawaban:

Sandiwara radhio yaiku jinise sandhiwara sing mung bisa kasemak kanthi migunakake

A. antawacana (dhialog)

B. indra pangecap utawa pangrasa

C. indra pangrungu (audhio)

D. audhio visual elektronik

E. perkakas kang canggih


Jawaban:

Prodhuksi sandhiwara radhio bisa lumaku kanthi lancar lan apik, yen

A. sekabehe pawongan kasangkut ing proses prodhuksi kanthi linambaran rasa seneng

B. sekabehe pawongan melu ngatur pakaryan kanthi linambaran rasa seneng.

C. sekabehe pawongan makarya kanthi linambaran rasa seneng lan tanggung jawab.

D. sekabehe pawongan melu netepake pakaryan kanthi linambaran rasa seneng.

E. sekabehe pawongan melu milih pakaryan kanthi linambaran rasa seneng.


Jawaban:

Asil cipta sastra, miturut wujude kaperang dadi telu, yaiku….

A. gancaran ‘prosa’, cerkak ‘cerpen’, lan sandhiwara ‘drama’

B. gancaran “prosa’, guritan puisi, lan sandhiwara ‘drama’

C. tembang ‘nyanyian’, guritan ‘puisi, lan sandhiwara’drama’

D. pertunjukan tontonan’, guritan puisi, lan sandhiwara’drama’

E. babad cerita sejarah’, guntan puisi, lan sandhiwara ‘drama


Jawaban:

Bobot ajining teks sandhiwara gumantung marang….

A. jejer (orientasi) sing bisa ndudut ati lan nguras emos/’perasaan’ sing nonton.

B. pasulayan (konflik) sing bisa ndudut ati lan nguras emosi perasaan’ sing nonton.

C. pangudhare prakara (resolusi) sing bisa ndudut ati lan nguras emosi perasaan’ sing nonton.

D. basa rinengga (gaya bahasa) sing bisa ndudut ati lan nguras emosi perasaan

E. dhalang (sutradara) sing bisa ndudut ati lan nguras emosi perasaan’ sing sing nonton.


Jawaban:

Sapa pawongan sing menang sajrone pasulayan,

A. bakal terus melu mubeng cakra manggilingan.

B. bakal manggon ing papan sing ngisor (mlarat, ina, utawa asor).

C. bakal menang maneh ing pasulayan sabanjure.

D. bakal ora bisa dikalahake ing pasulayan sabanjure.

E. bakal manggon ing papan sing dhuwur (sugih, pangkat, utawa drajat).


Jawaban:

Jalaran mung disemak kanthi dirungokake, mula pamaraga/pemain sandhiwara radhio kudu

A. kang bisa kaprungu endhek-dhuwur dening panyemak.

B. kang bisa nggambarake figur/karakter tokoh kang diparagani.

C. kang bisa kaprungu kanthi jelas dening panyemak.

D. kang bisa diatur intensitas, intonasi, lan artikulasine.

E. kang bisa kepenak dirungokake kaya swarane waranggana.


Jawaban:

Sandhiwara mujudake genre (jinis) asil cipta sastra sing nggambarake….

A. uripe manungsa lumantar solah bawa utawa tindak tanduk.

B. uripe manungsa lumantar guyonan lan hiburan

C. uripe manungsa lumantar crita ing ndhuwur panggung

D. uripe manungsa lumantar kesenian tradisional

E. uripe manungsa lumantar sutradhara


Jawaban:

Mula yen lagi pinuju ana ing papan sing dhuwur (menang pasulayan) kudu bisa

A. suradira jayaningrat lebur dening pangastuti

B. amemayu hayuning bawana sadumuk bathuk sanyari bumi

C. sadumuk bathuk sanyari bumi

D. adigang, adigung, lan adiguna

E. rawe-rawe rantas malang-malang putung


Jawaban:

Amarga antawacana ing teks sandhiwara radhio iku mujudake teks tulis kang arep diucapake

A. biasane migunakake basa baku

B. basane kecampuran tembung ora baku

C. basane trep karo unggah-ungguh basa

D. ukarane dawa lan jangkep

E. basane standar kaya basa Jogja-Solo


Jawaban:

Umume, sandhiwara migunakake alur….

A. maju

B. flash back

C. campuran

D. mundur

E. wolak-walik


Jawaban:

Tumrap adegan lan kahanan kang ora bisa utawa angel diswarakake (umpamane kobongan,

A. sutradhara

B. pamaraga

C. penulis naskah

D. narator

E. edhitor


Jawaban: