Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SMA Kelas 10

Preview:


Tanda-tanda fisik lan tanda-tanda non fisik kang diduweni paraga bisa diarani …

A. agama

B. watak

C. latar

D. basa

E. amanat


Naskah crita sing wujude pirembugan utawa pacelathon(dialog) sing bisa diparagaake dening para paraga sing katulis jroning naskah kasebut diarani naskah …

A. tembung

B. drama

C. parikan

D. geguritan

E. gancaran


Gatekno pethikan artikel ing ngisor iki!

Dipuntambahaken bilih kegiatan punika saget ngajak utawi memprovokasi seko;ah sanesipun.Ali Imron ngandharaken bilih prestasi sekolah ingkang sampun kasil kagayuh dening SMA Katolik Untung suropati Krian wiwit saking tahun 2006 dumugi 2014 inggi puniko perolehan nilai Ujian Nasional (UN) inggil . Kepala SMAK Krian wonten ing palapuranipun ngandharaken bilih kegiatan puniko nggadahi tujuan mujudaken program adiwiyata kados daur ulang sampah, wontenipun kandang ayam lan kolam ikan soho ndamel rabuk.

Adhedhasar jinise artikel ing nduwur diarani artikel …

A. Eksposisi

B. Narasi

C. Dheskripsi

D. Persuasi

E. Argumentasi


Strutur artikel iku dumadi saka …

A. irah-irahan, pembuka, pawarta, penutup.

B. irah-irahan, tujuan,pambuka, panutup

C. Pambuka, isi, penutup, lan irah-irahan

D. irah-irahan, pambka, isi, lan panutup

E. pambuka, purwaka, isi penutup


Artikel kang isine njelasake lan njlentrehake babagan tartamtu kanthi tujuan menehi tambahan elmu kanggo wong kang maca diarani …

A. eksposisi

B. Narasi

C. argumentasi

D. Persuasi

E. dheskripsi


Karangan kang ditulis kanthi tujuan kango ngandharake gagasan lan fakta lan bisa ngyakinake, menehi pituduh, lan bisa nyenengake tumrap wong sing maca diarani …

A. Geguritan

B. Tembang

C. Artikel

D. Pawarta

E. Parikan


Wayah esuk, awan, lan bengi ing sajroning crita iku kalebu …

A. latar panggon

B. latar wektu

C. latar kahanan

D. alur

E. amanat


Budhe Ari tuku beras menyang pasar Wage.

Ukara kasebut manawa dikramakake sing bener …

A. Budhe Ari mundhut beras menyang pasar Wage

B. Budhe Ari tuku uwos dateng paasar Wage

C. Budhe Ari mundhut uwos dateng peken Wage

D. Budhe Ari mundhut beras dateng peken Wage

E. Budhe Ari mundhut uwos menyang pasar Wage


Cerkak utawa cerpen iku critane cekak utawa …

A. fiktif

B. naratif

C. guyon

D. sugesti

E. ringkes


Seratipun sampun kula paringaken pak camat, nanging pak camat boten purun manpi.

Ukara iki sing bener manut unggah ungguh basa yaiku …

A. Suratipun sampun kula paringaken pak camat nanging pak camat boten nampi

B. Seratipun sampun kula paringaken pak camat nanging pak camat boten purun nampi

C. Suratipun sampun kula sukakaken pak camat nanging pak camat boten kersa nampi

D. Seratipun sampun kula caosaken pak camat nanging pak camat boten kersa nampi

E. Suratipun sampun kula caosaken pak camat nanging pak camat boten kersa nampi
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.