Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SMA Kelas 10

Preview:


Wayah esuk, awan, lan bengi ing sajroning crita iku kalebu …

A. latar panggon

B. latar wektu

C. latar kahanan

D. alur

E. amanat


Crita kang surasane fakta riwayat uripe uwong kang ditulis dhewe sinebut …

A. otobiografi

B. cerkak

C. novel

D. crita sambung

E. Crita gambar


Karangan kang ditulis kanthi tujuan kango ngandharake gagasan lan fakta lan bisa ngyakinake, menehi pituduh, lan bisa nyenengake tumrap wong sing maca diarani …

A. Geguritan

B. Tembang

C. Artikel

D. Pawarta

E. Parikan


Artikel kang isine menehi panemu kanthi alesan sing cetha kanthi tujuane kanggo mrabawani wong kang maca supaya luwih yakin diarani …

A. eksposisi

B. narasi

C. argumentasi

D. persuasi

E. dheskripsi


Gambaran papan kedadean, wektu lan swasana uga diarani …

A. latar

B. bloking

C. layar

D. kelir

E. babak


Artikel kang isine njelasake lan njlentrehake babagan tartamtu kanthi tujuan menehi tambahan elmu kanggo wong kang maca diarani …

A. eksposisi

B. Narasi

C. argumentasi

D. Persuasi

E. dheskripsi


Ing ngisor iki sing ora klebu unsur intrinsik cerkak, yaiku …

A. tema

B. amanat

C. paraga

D. agama

E. alur


Nalika bapak sare, aku adus ana jedhing mburi.n

Basa kang digunakake yaiku …

A. Krama

B. Krama alus

C. Krama andhap

D. Ngoko lugu

E. Ngoo alus


Seratipun sampun kula paringaken pak camat, nanging pak camat boten purun manpi.

Ukara iki sing bener manut unggah ungguh basa yaiku …

A. Suratipun sampun kula paringaken pak camat nanging pak camat boten nampi

B. Seratipun sampun kula paringaken pak camat nanging pak camat boten purun nampi

C. Suratipun sampun kula sukakaken pak camat nanging pak camat boten kersa nampi

D. Seratipun sampun kula caosaken pak camat nanging pak camat boten kersa nampi

E. Suratipun sampun kula caosaken pak camat nanging pak camat boten kersa nampi


Crita bisa awujud fakta uga bisa awujud fiksi utawa mung gawe-gawe crita kang surasane wujude crita kang critane sinambung sinebut …

A. otobiografi

B. cerkak

C. novel

D. crita sambung

E. crita gambar
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.