Latihan Soal Bahasa Jawa SMA Kelas 10

Preview:


Nalika bapak sare, aku adus ana jedhing mburi.n

Basa kang digunakake yaiku …

A. Krama

B. Krama alus

C. Krama andhap

D. Ngoko lugu

E. Ngoo alus


Menawi makaten sapunika panjenengan kula aturi mundhut pirsa piyambak dhateng lare-lare.

Basa kang digunakake yaiku …

A. Krama

B. Krama alus

C. Krama andhap

D. Ngoko lugu

E. Ngoko alus


Dina iki panjenengan arep tindak ngendi, mas? Yen ora ana acara aku arep nyuwun tulung.

Basa kang digunakake yaiku …

A. Krama

B. Krama alus

C. Ngoko andap

D. Ngoko lugu

E. Ngoko alus


Strutur artikel iku dumadi saka …

A. irah-irahan, pembuka, pawarta, penutup.

B. irah-irahan, tujuan,pambuka, panutup

C. Pambuka, isi, penutup, lan irah-irahan

D. irah-irahan, pambka, isi, lan panutup

E. pambuka, purwaka, isi penutup


Tegese ukara “Sapa teman bakal tinemu” yaiku …

A. sapa sing gelem usaha bakal sugih uripe

B. sapa sing gelem usaha bakal kelakonsing dikarepake

C. sapa sing gelem usaha temenan bakal ketekan apa sing dikarepake

D. sapa sing gelem usaha bakal mulya uripe

E. sapa sing gelem usaha bakal seneng uripe


Artikel kang isine menehi panemu kanthi alesan sing cetha kanthi tujuane kanggo mrabawani wong kang maca supaya luwih yakin diarani …

A. eksposisi

B. narasi

C. argumentasi

D. persuasi

E. dheskripsi


Pengangone unggah ungguh basa jroning ukara ing ngisor iki sing paling trep yaiku …

A. Wadhuh ulamipun pindang kalawau taksih setunggal dipundhahar kucing

B. Kowe mengko yen ora ngomong karo gurumu dhisik, kowe mesthi diseneni

C. Kowe mengko yen ora ngomong karo gurumu dhisik, kowe mesthi diseneni

D. Geneya bapakmu mai tindak menyang sekolahan kok ora ngasta titihan dhewe

E. Kula niki wau bibar siram langsung dhahar, amargi badhe tindak dhateng Solo


Angka 343 yen dikramakake dadi …

A. tigangatus tigangdoso tiga

B. sekawanatus tigangdoso sekawan

C. tigangatua sekawandoso tiga

D. tigangatus tingdoso sekawan

E. salah sedoyo


Saiki kupu-kupu wis arang ditemokake kejaba ing taman-taman. Tembubg kacetak miring kelebu tembung rangkep …

A. dwilingga wutuh

B. dwiwasan

C. dwilingga semu

D. dwipurwa

E. camboran


Budhe Ari tuku beras menyang pasar Wage.

Ukara kasebut manawa dikramakake sing bener …

A. Budhe Ari mundhut beras menyang pasar Wage

B. Budhe Ari tuku uwos dateng paasar Wage

C. Budhe Ari mundhut uwos dateng peken Wage

D. Budhe Ari mundhut beras dateng peken Wage

E. Budhe Ari mundhut uwos menyang pasar Wage


Crita bisa awujud fakta uga bisa awujud fiksi utawa mung gawe-gawe crita kang surasane wujude crita kang critane sinambung sinebut …

A. otobiografi

B. cerkak

C. novel

D. crita sambung

E. crita gambar


Ing ngisor iki sing ora klebu unsur intrinsik cerkak, yaiku …

A. tema

B. amanat

C. paraga

D. agama

E. alur


Tanda-tanda fisik lan tanda-tanda non fisik kang diduweni paraga bisa diarani …

A. agama

B. watak

C. latar

D. basa

E. amanat


Gambaran papan kedadean, wektu lan swasana uga diarani …

A. latar

B. bloking

C. layar

D. kelir

E. babak


Crita kang surasane fakta riwayat uripe uwong kang ditulis dhewe sinebut …

A. otobiografi

B. cerkak

C. novel

D. crita sambung

E. Crita gambar


Angka 113 yen dikramakake dadi …

A. setunggalatus tigawelas

B. setunggalatus tigangwelas

C. tigawelasatus

D. tigawelas seratus

E. seratus tigabelas


Naskah crita sing wujude pirembugan utawa pacelathon(dialog) sing bisa diparagaake dening para paraga sing katulis jroning naskah kasebut diarani naskah …

A. tembung

B. drama

C. parikan

D. geguritan

E. gancaran


Cerkak utawa cerpen iku critane cekak utawa …

A. fiktif

B. naratif

C. guyon

D. sugesti

E. ringkes


Wayah esuk, awan, lan bengi ing sajroning crita iku kalebu …

A. latar panggon

B. latar wektu

C. latar kahanan

D. alur

E. amanat


Karangan kang ditulis kanthi tujuan kango ngandharake gagasan lan fakta lan bisa ngyakinake, menehi pituduh, lan bisa nyenengake tumrap wong sing maca diarani …

A. Geguritan

B. Tembang

C. Artikel

D. Pawarta

E. Parikan


Seratipun sampun kula paringaken pak camat, nanging pak camat boten purun manpi.

Ukara iki sing bener manut unggah ungguh basa yaiku …

A. Suratipun sampun kula paringaken pak camat nanging pak camat boten nampi

B. Seratipun sampun kula paringaken pak camat nanging pak camat boten purun nampi

C. Suratipun sampun kula sukakaken pak camat nanging pak camat boten kersa nampi

D. Seratipun sampun kula caosaken pak camat nanging pak camat boten kersa nampi

E. Suratipun sampun kula caosaken pak camat nanging pak camat boten kersa nampi


Artikel kang nggambarake sawijine bab utawa perkara kang kedadeyan ing masyarakat supaya bisa dingerteni kedadeyan satemene utawa sabenere diarani …

A. eksposisi

B. narasi

C. argumentasi

D. persuasi

E. dheskripsi


Gatekno pethikan artikel ing ngisor iki!

Dipuntambahaken bilih kegiatan punika saget ngajak utawi memprovokasi seko;ah sanesipun.Ali Imron ngandharaken bilih prestasi sekolah ingkang sampun kasil kagayuh dening SMA Katolik Untung suropati Krian wiwit saking tahun 2006 dumugi 2014 inggi puniko perolehan nilai Ujian Nasional (UN) inggil . Kepala SMAK Krian wonten ing palapuranipun ngandharaken bilih kegiatan puniko nggadahi tujuan mujudaken program adiwiyata kados daur ulang sampah, wontenipun kandang ayam lan kolam ikan soho ndamel rabuk.

Adhedhasar jinise artikel ing nduwur diarani artikel …

A. Eksposisi

B. Narasi

C. Dheskripsi

D. Persuasi

E. Argumentasi


Tembung ing sakjerone cerkak lumrahe kurang saka …

A. 1.000 tembung

B. 10.000 tembung

C. 2.000 temung

D. 20. 000 tembung

E. 3.000 tembung


Artikel kang isine njelasake lan njlentrehake babagan tartamtu kanthi tujuan menehi tambahan elmu kanggo wong kang maca diarani …

A. eksposisi

B. Narasi

C. argumentasi

D. Persuasi

E. dheskripsi
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.