Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 6

Latihan 20 soal pilihan ganda Bahasa Jawa SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Sing kalebu jinis tembang macapat yaiku …..

A. Maskumambang

B. Balabak

C. Citramengeng

D. Girisa


Jawaban:

Bapak pucung amung sirah klawan gembung

Padha dikunjara

Mati sajroning ngaurip

Mijil baka sipucung dadi dahana

Wangsulan saka tembang kasebut yaiku …

A. Geni

B. Gajah

C. Sepur

D. Penthol korek


Jawaban:

Tembang kang nduweni watak sembrana parikena yaiku …

A. pocung

B. pangkur

C. megatruh

D. sinom


Jawaban:

Teks sing isi lan andharan ngajak-ajak, narik kawigatene liyan, lan ngyakinake wong sing maca kalebu teks … .

A. eksposisi

B. deskripsi

C. narasi

D. persuasi


Jawaban:

tembang kang nggambarake wong isih ana ing kandhutan ibune yaiku …

A. dhandhanggula

B. kinanthi

C. sinom

D. maskumambang


Jawaban:

Gatra tembang sing unine:

Agama ageming aji

Pira lan kapriye guru wilangan lan guru lagune ?

A. 8i

B. 3i

C. 8a

D. 8ji


Jawaban:

titikane tembang gambuh, yaiku …

A. 7u, 11o, 12i, 8o, 8u

B. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o

C. 7u, 10u, 11i, 8u, 8o

D. 7u, 12u, 11i, 8u, 8u


Jawaban:

Guru gatra yaiku …..

A. Tibane swara ing pungkasane gatra

B. Cacahe gatra saben sapada

C. Cacahe wanda saben sagatra

D. Tibane swara saben sawanda


Jawaban:

samengko ingsun tutur,

sembah catur supaya lumuntur,

dhingin raga cipta jiwa rasa kaki,

ing kana lamun tinemu,

tandha nugrahaning Manon.

tembang ing dhuwur kalebu jenis tembang macapat apa?

A. sinom

B. pangkur

C. gambuh

D. durma


Jawaban:

Setitekna tembang ing ngisor iki !

Mingkar mingkuringangkara,

Akarana karenan mardi siwi,

Sinawung resmining kidung,

Sinuba sinukarta,

Mrih kertarta pakartining ngilmu luhung,

Kang tumrap wong tanah Jawa,

Agama ageme aji.

Tembang apa iki ?

A. Kinanthi

B. Pocung

C. Pangkur

D. dolanan


Jawaban:

PUCUNG

Urip bareng iku kudu guyub rukun

Ora nggolek perkara

Ngomong ya sing ati-ati

Aja nganti bubar gegara perkara

Pesen sing bisa dijupuk saka tembang kasebut yaiku …

A. Yen urip kudu ngati-ati

B. Dadi wong kudu seneng tulung-tinulung

C. Dadi wong kudu seneng golek gegara

D. Yen urip iku kudu guyub rukun


Jawaban:

Ana pira cacahing gatra tembang pangkur?

A. songo

B. pitu

C. wolu

D. enem


Jawaban:

Tibane swara ing pungkasane gatra yaiku …

A. Guru lagu

B. Guru wilangan

C. Guru swara

D. Guru basa


Jawaban:

Akarana karenan mardi siwi,

Tembung siwi tegese … .
___
A. murid

B. anak/putra

C. bocah wadon

D. bocah


Jawaban:

Jinejer neng Wedhatama

Mrih tan kemba kakembeng ing pambudi

Mangka nadyan tuwa pikun

Yen tan mikani rasa

Yekti sepi asepa lir sepah samun

Samangsane pakumpulan

Gonyak-ganyuk nglelingsemi

Tembang macapat ing ndhuwur tuladhane tembang…

A. Dhandhanggula

B. Pangkur

C. Sinom

D. Kinanthi


Jawaban:

Jinise tembang macapat ana . . .

A. sewelas

B. pitu

C. wolu

D. sepuluh


Jawaban:

PUCUNG

Urip bareng iku kudu guyub rukun

Ora nggolek perkara

Ngomong ya sing ati-ati

Aja nganti bubar gegara perkara

Tembang kasebut kedadean saka … pada

A. 1

B. 4

C. 5

D. 6


Jawaban:

Setitekna tembang iki !

Bapak pucung,

saben dina tansah bingung,

Badanira panjang,

Tutukira pan persagi,

Saben dina pucung nguntal buntutira.

Tembang apa iki ?

A. Pocung

B. Dhandhanggula

C. Megatruh

D. Pangkur


Jawaban:

tembang kang nggambarake pisahing antarane jiwa lan raga …

A. megatruh

B. durma

C. dhandhanggula

D. pocung


Jawaban:

Setitekna tembang iki !

Bapak pucung, saben dina tansah bingung,

Badanira panjang,

Tutukira pan persagi,

Saben dina pucung nguntal buntutira.

Tembang ing ing nduwur satemene arupa … .

A. lelucon

B. Cangkriman

C. pitutur

D. pasemon


Jawaban: