Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 5

Preview:


Ing ngisor iki sing klebu penyebabe prastawa banjir yaiku ….

A. akeh wit-witan sing gede

B. udan deres lan akeh sampah

C. ana lindhu banter

D. ana angin gede banget


Amarga jawahe deres banget, tanduran parine bapak klelep banyu.

tegese tembung “jawah” yaiku….
___
A. Panas

B. Angin

C. Udhan

D. panen


Gambar wayang ing nduwur arane ….

A. semar

B. gareng

C. petruk

D. bagong


Tembang macapat uga bisa diarani tembang …

A. Tengahan

B. Gedhe

C. Cilik

D. Kuna


Guru gatra yaiku …..

A. Tibane swara ing pungkasane gatra

B. Cacahe gatra saben sapada

C. Cacahe wanda saben sagatra

D. Tibane swara saben sawanda


Cacahing wanda ing saben gatra kasebut…

A. guru gatra

B. dhong-dhing

C. guru lagu

D. guru wilangan


Sakabehing kedadeyan kang gegayutan karo kekuwatan alam diarani ….

A. Prastawa alam

B. Pengalaman

C. Tembang macapat

D. Tembang dolanan


Gambar ing nduwur termasuk prastawa alam….

A. Gunung njeblug

B. Angin lesus

C. Kobongan alas

D. Lindhu


Tembang Macapat iku ndhuweni syarat, yaiku kaiket dening guru …

A. Lagu, wilangan, Swara

B. Wilangan, Gatra, Jawa

C. Gatra, Wilangan, Lagu

D. Musik, Jawa, vokal


Tibane swara ing pungkasane gatra yaiku …

A. Guru lagu

B. Guru wilangan

C. Guru swara

D. Guru basa


Apa wae sing metu saka gunung kang njeblug?

A. lahar, watu, pasir

B. banyu, geni, omah

C. uwit, omah, pasir

D. omah, geni, pasir


Tembang Kinanthi ana…gatra.

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4


Guru lagu saka tembang kinanthi yaiku….

A. a,i,u,a,i,a

B. u,i,a,i,a,i

C. 5 saben sapada

D. a,a,a,a


Urip bareng iku kudu guyub rukun

Tembung “guyub rukun” tegese yaiku …
___
A. Nyawiji

B. Congkrah

C. Bubrah

D. Tukar padu


Sing kalebu jinis tembang macapat yaiku …..

A. Kinanthi

B. Balabak

C. Citramengeng

D. Girisa


Kinanthi, Maskumambang, Pucung, Mijil, Sinom iku kalebu tembang ….

A. dolanan

B. gedhe

C. parikan

D. macapat


Pahlawanku

(R. Tantiningsih)

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?

A. R. Tantingingsih

B. Pahlawan

C. Pahlawanku

D. Karajang


Rukun agawe santosa, crah …..

Paribasan ing dhhuwur iku terusane sing bener yaiku …..
___
A. Agawe lumrah

B. Agawe bungah

C. Agawe susah

D. Agawe bubrah


Guru Lagu yaiku….

A. tibaning swara ing pungkasaning gatra

B. sing ngajari nembang jawa

C. cacahe gatra saben sapada

D. cacahing wanda saben gatra
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.