Latihan Soal Online

Bahasa Jawa Bab 2 SD Kelas 5

Latihan soal pilihan ganda Bahasa Jawa Bab 2 SD Kelas 5 dan kunci jawaban.Gambar wayang ing sisih dhuwur jenenge yaiku…

A. Raden Gatotkaca

B. Raden Werkudara

C. Adipati Karna

D. Prabu Kresna


Jawaban:

Kebo nusu gudel. Paribasan iki tegese …..

A. Kebo sing gemati karo anake

B. Anak sing njaluk wulang wong tuwa

C. Wong tuwa sing njaluk wulang anake

D. Wong tuwa sing njaluk wulang wong tuwane


Jawaban:

Pak guru mangkat menyang sekolahan. Menawa diganti basa krama aluse yaiku …..

A. Pak guru tindak menyang sekolahan

B. Pak guru mangkat marang sekolahan

C. Pak guru tindak dhateng sekolahan

D. Pak guru tindak menyang sekolahan


Jawaban:

Becik ketitik, ala ketara. Tegese…

A. aja ucap lan laku sembarangan

B. ala lan becik bakal ketemon ing akhir crita

C. aja sawenang-wenang marang manungsa

D. ora oleh ngandalake kekuwatanedhewe


Jawaban:

Pusakane Adipati Karna kang kawentar ampuh yaiku …

A. Cakra

B. Pasopati

C. Kuntowijayandanu

D. Gada Rujakpala


Jawaban:

Ayu lagi (sapu) latar. Tembung sing trep kanggo ngganepi ukara ing jero kurung yaiku……………

A. Disapu

B. kosapu

C. Nyapu

D. daksapu


Jawaban:

Raden Arjuna kuwi satriya ing negara…

A. Dwarawati

B. Pancawati

C. Nanggala

D. Madukara


Jawaban:


Gambar wayang ing sisih dhuwur jenenge yaiku . . .

A. Adipati Karna

B. Gatotkaca

C. Raden Arjuna

D. Prabu Kresna


Jawaban:

Wong sing tansah kuwatir uripe. Iki laras karo paribasan, Ancik-ancik pucuking …..

A. eri

B. uwit

C. kayu

D. ebung


Jawaban:


Paraga wayang kang bagus pasuryane

A. Arjuna

B. Bima

C. Puntadewa

D. Nakula


Jawaban:

Eyang kakung……………….saking Kalimantan

A. Wangsul

B. teka

C. Kondor

D. Mulih


Jawaban:

Pak Lurah lagi……….menyang kelurahan. Tembung kang pas yaiku………………..

A. Mangkat

B. Kesah

C. Tindak

D. Budhal


Jawaban:

Nalika maju dadi senapati perang, Srikandhi diampili pusakane…

A. Prabu Duryudana

B. Prabu Kresna

C. Raden Arjuna

D. Raden Werkudara


Jawaban:

………sing wes nate plesir menyang Museum Sanabudaya? Tembung pitakon sing mathuk yaiku….

A. apa

B. Sapa

C. Kapan

D. Geneya


Jawaban:

Ing ngisor iki kalebu ing seduluran Kurawa, kajaba (kecuali) …

A. Duryudhana

B. Dursasana

C. Arjuna

D. Destharata


Jawaban:

Ukara sing bener yen matur Pak Lurah arep nyuwun tandha tangan yaiku ….

A. Pak Lurah, kula badhe nyuwun tanda tangan!

B. Pak Lurah, kula badhe nyuwun tapak asta!

C. Pak Lurah, kula ajeng nyuwun tapak asta!

D. Pak, nyuwun tandha tangan!


Jawaban:

Kaya banyu karo lenga. Paribasab iki tegese ……

A. Sedulur sing ora tau akur

B. Sedulur sing akur saben dinane

C. Kanca sing seneng akur karo tanggane

D. Wong tuwa ora seneng nyeneni


Jawaban:

Ukara sing bener menawa arep ngajak kancane bal-balan yaiku …..

A. Ayo bal-balan!

B. Mangga bal-balan ing omah!

C. Ayo bal-balan neng lapangan, Den!

D. Bal-balan yo Den ora usah sinau wae!


Jawaban:

Paman saka pihak Kurawa sing penggaweane hasut lan menehi pitutur licik arane…

A. Paman Destharata

B. Paman Bhisma

C. Paman Sengkuni

D. Paman Dolit


Jawaban:

Perang Bhatarayuda iku perange…karo…

A. Pandhawa lan Kurawa

B. Pandhawa lan Mandura

C. Dwarawati lan Ngastina

D. Mandura lan Kurawa


Jawaban:

Srikandhi kuwi minangka gegambaran…

A. emansipasi wanita

B. wanita sing keladuk

C. wanita tanpa upama

D. wanita jajah pria


Jawaban:

Lakon wayang Mahabharata nyritakake…

A. katresnane Rama lan Shinta

B. Hanoman lan bangsa kethek

C. Satriya Pandhawa lan seduluran Kurawa

D. Babad tanah Jawa


Jawaban:

Adipati Karna iku atmajane Dewi Kunthi kaliyan Dewa Surya. Atmajane iku tegese …

A. bapake

B. adhine

C. anake

D. kakange


Jawaban:

Ardi duwe cempe loro. Cempe iku ….

A. anak kebo

B. anak gajah

C. anak macan

D. anak wedhus


Jawaban:

Watake satriya Pandhawa yaiku ing ngisor iki, kajaba (kecuali) …

A. sabar nrima

B. seneng tetulung

C. welas asih marang manungsa

D. angkara murka


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.