Latihan Soal Online

Bahasa Jawa Bab 2 SD Kelas 5

nmr108597-1urutnmr108598-2urutnmr108599-3urutnmr108600-4urutnmr108601-5urutnmr108602-6urutnmr108603-7urutnmr108604-8urutnmr108605-9urutnmr108606-10urutnmr108607-11urutnmr108608-12urutnmr108609-13urutnmr108610-14urutnmr108611-15urutnmr108612-16urutnmr108613-17urutnmr108614-18urutnmr108615-19urutnmr108616-20urutnmr108617-21urutnmr108618-22urutnmr108619-23urutnmr108620-24urutnmr108621-25urutnmr108622-26urutnmr108623-27urutnmr108624-28urutnmr108625-29urutnmr108626-30urutnmr108627-31urutnmr108628-32urutnmr108629-33urutnmr108630-34urutnmr108631-35uruttotalx35x

Latihan 35 soal pilihan ganda Bahasa Jawa Bab 2 SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Watake satriya Pandhawa yaiku ing ngisor iki, kajaba (kecuali) …

A. sabar nrima

B. seneng tetulung

C. welas asih marang manungsa

D. angkara murka


Jawaban:

Njagakake endhoge si blorok. Sing dikarepake tembung njagakake yaiku ….

A. nerusake

B. ngenteni

C. ngarep-arep

D. menehi kepercayaan


Jawaban:

Srikandhi kuwi minangka gegambaran…

A. emansipasi wanita

B. wanita sing keladuk

C. wanita tanpa upama

D. wanita jajah pria


Jawaban:

Paman saka pihak Kurawa sing penggaweane hasut lan menehi pitutur licik arane…

A. Paman Destharata

B. Paman Bhisma

C. Paman Sengkuni

D. Paman Dolit


Jawaban:

Ardi duwe cempe loro. Cempe iku ….

A. anak kebo

B. anak gajah

C. anak macan

D. anak wedhus


Jawaban:

Kebo nusu gudel. Paribasan iki tegese …..

A. Kebo sing gemati karo anake

B. Anak sing njaluk wulang wong tuwa

C. Wong tuwa sing njaluk wulang anake

D. Wong tuwa sing njaluk wulang wong tuwane


Jawaban:

Ibune para satriya Pandhawa arane…

A. Dewi Gandhari

B. Dewi Kunthi

C. Dewi Sridevi

D. Dewi Drupadi


Jawaban:

Perang Bhatarayuda iku perange…karo…

A. Pandhawa lan Kurawa

B. Pandhawa lan Mandura

C. Dwarawati lan Ngastina

D. Mandura lan Kurawa


Jawaban:

Nalika maju dadi senapati perang, Srikandhi diampili pusakane…

A. Prabu Duryudana

B. Prabu Kresna

C. Raden Arjuna

D. Raden Werkudara


Jawaban:

Eyang kakung……………….saking Kalimantan

A. Wangsul

B. teka

C. Kondor

D. Mulih


Jawaban:

Pusakane Adipati Karna kang kawentar ampuh yaiku …

A. Cakra

B. Pasopati

C. Kuntowijayandanu

D. Gada Rujakpala


Jawaban:

Ukara sing bener yen matur Pak Lurah arep nyuwun tandha tangan yaiku ….

A. Pak Lurah, kula badhe nyuwun tanda tangan!

B. Pak Lurah, kula badhe nyuwun tapak asta!

C. Pak Lurah, kula ajeng nyuwun tapak asta!

D. Pak, nyuwun tandha tangan!


Jawaban:


Gambar wayang ing sisih dhuwur jenenge yaiku . . .

A. Adipati Karna

B. Gatotkaca

C. Raden Arjuna

D. Prabu Kresna


Jawaban:

Nalika lair Adipati Karna di larung banjur ditemu kusir …

A. Abiyasa

B. Adirata

C. Salya

D. Sengkuni


Jawaban:


Paraga wayang kang bagus pasuryane

A. Arjuna

B. Bima

C. Puntadewa

D. Nakula


Jawaban:

Adipati Karna iku atmajane Dewi Kunthi kaliyan Dewa Surya. Atmajane iku tegese …

A. bapake

B. adhine

C. anake

D. kakange


Jawaban:

Pak guru mangkat menyang sekolahan. Menawa diganti basa krama aluse yaiku …..

A. Pak guru tindak menyang sekolahan

B. Pak guru mangkat marang sekolahan

C. Pak guru tindak dhateng sekolahan

D. Pak guru tindak menyang sekolahan


Jawaban:

Lakon wayang Mahabharata nyritakake…

A. katresnane Rama lan Shinta

B. Hanoman lan bangsa kethek

C. Satriya Pandhawa lan seduluran Kurawa

D. Babad tanah Jawa


Jawaban:

Gawe aruming asmane wong tuwa. Pranyataan iki laras karo paribasan ……

A. Dahwen ati open

B. Nabok nyilih tangan

C. Mikul dhuwur mendhem jero

D. Kekudhung walulang macan


Jawaban:


Gambar wayang ing sisih dhuwur jenenge yaiku…

A. Raden Gatotkaca

B. Raden Werkudara

C. Adipati Karna

D. Prabu Kresna


Jawaban:

Ukara sing bener menawa arep ngajak kancane bal-balan yaiku …..

A. Ayo bal-balan!

B. Mangga bal-balan ing omah!

C. Ayo bal-balan neng lapangan, Den!

D. Bal-balan yo Den ora usah sinau wae!


Jawaban:

Wong urip rekasa amarga kakehan ana. Paribasane ….

A. Kegedhen empyak kurang cagak

B. Kekudhunh walulang macan

C. Cebol nggayuh lintang

D. Kebo kabotan sungu


Jawaban:

Becik ketitik, ala ketara. Tegese…

A. aja ucap lan laku sembarangan

B. ala lan becik bakal ketemon ing akhir crita

C. aja sawenang-wenang marang manungsa

D. ora oleh ngandalake kekuwatanedhewe


Jawaban:

Pusakane (senjata) Raden Werkudara yaiku…

A. Pasopati

B. Nanggala

C. Brajadenta

D. Kuku Pancanaka


Jawaban:

Ayu lagi (sapu) latar. Tembung sing trep kanggo ngganepi ukara ing jero kurung yaiku……………

A. Disapu

B. kosapu

C. Nyapu

D. daksapu


Jawaban: