Latihan Soal Online

Bab Geguritan - Bahasa Jawa SD Kelas 4

Latihan soal pilihan ganda Bab Geguritan - Bahasa Jawa SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Geguritan rong gatra sapada diarani ….

A. Gita dwigatra

B. Gita trigatra

C. Gita caturgatra

D. Gita pancagatra


Jawaban:

geguritan iku sawijining asiling kasusastraan …….

A. Jawa

B. manca

C. anyar

D. nuswantara


Jawaban:

supaya misuwur ing jagad raya. tembung misuwur tegese ……….

A. kondhang

B. suminar

C. sumunar

D. padhang


Jawaban:

geguritan uga diarani ……..

A. gancaran

B. novel

C. puisi bebas

D. cerkak


Jawaban:

Reroncene Kadang Tani

Ijo royo-royo

Gumelem sangisore langit biru

Angin tumiyup

Dolanan godhong pari

Kadang tani padha mesem

Nyawang parine wis kuning

Ati ayem tentrem

Pari kuning

Minangka reroncene urip

Tembe mburi

6.isi paragraf kapisan yaiku ……………..

tanduran pari kang akeh godhonge

B. tanduran pari kang sangisore langit biru

C. tanduran pari kang lemu lemu

D. tanduran pari kang kena angin


Jawaban:

Srengenge iku jeneng liyane ….

A. Bulan

B. Bintang

C. Samudra

D. Matahari


Jawaban:

Pitutur luhur sing bisa dijupuk saka pethilan geguritan ing ndhuwur yaiku ….

A. Dadi manungsa kudu nglokro

B. Dadi manungsa kudu nesunan

C. Dadi manungsa kudu tangi awan

D. Dadi manungsa kudu nduwe semangat


Jawaban:

Miturut kamus, geguritan yaiku ….

A. Iketaning basa kayadene syair

B. Puisi jawa gagrag lawas kang dilagoke lan kaiket dening paugeran tartamtu

C. Tembang uran-uran utawa karangan kang pinathok kayadene tembang, nanging guru gatra, guru lagu, lan guru wilangane ora ajeg

D. Unen-unen kang mbicarake masalah utawa ngucapake rasa syukur utawa njlentrehane idhe utawa pokok pikiran kanthi wujud tembung-tembung kang diucapake marang wong akeh


Jawaban:

Pitutur luhur sing nuduhake supaya manungsa tansah eling marang Gusti iku bisa dideleng saka gatra kang munine ….

A. Thole ayo tangi

B. Wengi wis manjing pungkasane

C. Banjur manembah marang Gusti

D. Tandhane simbok wis wiwit olah-olah


Jawaban:

wacanen geguritan ing ngisor iki !

Golek Ilmu

Panganggit : Afrilia Puji Astuti

Ilmu iku tanpa wates

apa kang sinebar pasthi kaundhuh

tumindhak becik alus ing tata krama

kalakone dadi kusumaning bangsa

tekade ora bakal mundur

golek ilmu kanthi mempeng

supaya dadi pemimpin sing jujur

tuladha iku patut ditiru

kanggo putra putri bangsa

supaya misuwur ing jagad raya

saben sapada geguritan, dumadi saka siji ……

A. tema

B. gagasan

C. gagasan tambahan

D. gagasan pokok


Jawaban:

pamilihe tembung sing pantes lan mentes dadekake geguritan dadi…

A. alus lan nyrenuhake

B. endah lan aji

C. kasar lan mangkelake

D. suci lan nyenengake


Jawaban:

isi geguritan ana ing dhuwur yaiku …………

A. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang parine lemu-lemu lan wis kuning

B. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang wit parine kena angin

C. Rasa bungahe para kadang tani sing nyawang langit biru

D. kadang tani padha bingah nyawang sawahe


Jawaban:

Puisi bebas diarani ….

A. Gita mardika

B. Gita sadgatra

C. Gita saptagatra

D. Gita hastagatra


Jawaban:

anak ayam jenenge…

A. kuthuk

B. blegur

C. sawiyah

D. kroto


Jawaban:

Kang ora kalebu titikane geguritan yaiku ….

A. Isine mentes

B. Nganggo basa padinan

C. Cacahe larikan ora katemtokake

D. Migunakake tembung-tembung kang pinilih


Jawaban:

Tegese nggatekake wirama nalika maca geguritan yaiku ….

A. Nalika maca geguritan ora cetha

B. Nalika maca geguritan lirih banget

C. Nalika maca geguritan kecepeten utawa kalonen

D. Nalika maca geguritan ora kecepeten utawa kalonen


Jawaban:

Luhku tumetes …tes… Neleesi bumi. Ukara iku nggambarake wong sing lagi ….

A. ngguyu

B. nesu

C. nangis

D. bungah


Jawaban:

geguritan yaiku puisi jawa modern utawa syair gagrag anyar. sing kudu digateake nalika maca geguritan kaya ing ngisor iki, kajaba …………

A. wirasa

B. wirama

C. wiraga

D. wiwaha


Jawaban:

Guyub tegese…

A. gregeten mulane ora tumindak

B. greget tumindak bebarengan

C. urip sing selaras

D. urip ngedohi pasulayan


Jawaban:

cacahing paraga (tokoh) ing teks pacelathon yaiku…

A. siji utawa luweh

B. ora bisa dietung

C. loro utawa luweh

D. akeh banget


Jawaban:

Tegese maca geguritan kudu cetha yaiku ….

A. Ngatur mlebu metune napas

B. Kudu ngepasake marang isine geguritan

C. Nalika maca geguritan ora kecepeten utawa kalonen

D. Nalika maca geguritan swara kudu cetha lan gamblang ora grememeng


Jawaban:

Kang nduweni paugeran sangarepe gegurit diwiwiti tembung ‘sun nggurit’ utawa ‘sun nggegurit’ yaiku ….

A. Geguritan kuna

B. Geguritan anyar

C. Geguritan modern

D. Geguritan mawa dhapukan tartamtu


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.