Latihan Soal Aqidah Akhlak MTs Kelas 7

Preview:


Tidak ada keraguan tentang Allah

A. لاريب في وجو

B. لاريب في وجودالله

C. لاريب جودالله

D. وجودالله


Apa tujuan manusia diciptakan ?

A. untuk mengumpulkan harta sebanyak banyaknya ‎

B. untuk memurnikan ibadah hanya kepada الله سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎

C. untuk berbahagia

D. untuk memiliki banyak teman


Dalil tentang tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman

A. Q.S Baqarah 114

B. Q.S Ali Imran 98

C. Q.S Yunus 101

D. Q.S Annisa 5


Tauhid dibagi menjadi

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


manusia seharusnya hanya beriman dan beribadah kepada siapa ?

A. الله وَتَعَالَى‎

B. الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‎

C. الله سُبْحَاوَتَعَالَى‎

D. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‎


Amalan tidak akan diterima jika tidak bertauhid

A. Salah

B. Benar


Mengesakan Allah dalam perbuatanNya, merupakan makna Tahuid…

A. Rububiyah

B. Uluhiyah

C. Asma wa sifat

D. semua benar


Seseorang tidak dinamakan bertauhid sampai dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah

A. Salah

B. Benar


Yakin menafikan keraguan artinya …

A. Harus meyakini isi dari syahadat tersebut dan tidak meragukannya

B. Membuat hati menjadi ragu

C. Tidak harus yakin pada kalimat syahadat

D. Menjadi ragu akan kalimat syahadat


Berikut ini adalah rukun-rukun syahadat laa ilaaha illallah

A. Berjanji sepenuh hati

B. Bersungguh sungguh dan berdoa

C. penafian pada kata (laa ilaaha) dan penetapan pada kata (illallaah)

D. Berpakaian rapih


Mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba, merupakan makna dari Tauhid…

A. Rububiyah

B. Uluhiyah

C. Asma wa sifat

D. semua benar


Tauhid asal katanya adalah

A. تَوْحِيدْ

B. وَحِيدْ

C. وَحَّدَ

D. وَاحِد


(النَّفْيُ في قوله (لا إله

A. penafian pada kata (laa ilaaha)

B. pelafalan pada kata (laa ilaaha)

C. penekanan pada kata (laa ilaaha)

D. penjelasan pada kata (laa ilaaha)


Dari mana dan bagaimanakah pada akhirnya kehidupan manusia ?

A. dari dan kembali kepada الله سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎

B. dari dan kembali ke tanah

C. dari dan kembali ke langit

D. dari dan kembali ke air


Syarat masuk surga adalah banyak amalnya

A. Salah

B. Benar


Apa salah satu keutamaan mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaah ?

A. Bila mengucapkan dengan baik akan diberikan kedudukan yang tinggi

B. Bila mengucapkan dengan jujur akan diberikan umur yang panjang

C. Bila mengucapkan dengan benar akan diberikan harta berlimpah

D. Barangsiapa yang mengucapkannya jujur dari hati maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga


Lawan dari syukur adalah kufur

A. Benar

B. Salah


maa ma’na الاله

A. yang disuruh

B. yang terlama

C. yang disembah

D. yang dilihat


Barangsiapa yang mengucapkannya dengan … maka darahnya dan hartanya terjaga di dunia dan di akhirat, urusannya dikembalikan kepada الله سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎ dan dia dihukumi sebagai …

A. dusta, munafik

B. benar, munafik

C. jujur, sholeh

D. ingkar, sholeh


Ada berapa syarat-syarat syahadatain ?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9


kata الله berasal dari kata …

A. جبريل

B. الاله

C. محمد

D. زكريا


maa ma’na لا اله الا الله adalah

A. tidak ada orang yang berhak di sembah

B. tidak ada rabb yang berhak disembah selain Allah

C. tidak ada nabi yang patut di sembah

D. tidak ada rabb yang berhak di sembah


Apa contoh melakukan kesyirikan ketika beribadah kepada الله سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎ ?

A. Memamerkan ibadah sholatnya pada orang lain

B. Berjanji namun tidak ditepati

C. Sholat di atas kuburan orang sholeh karena mengharap bantuan dari orang sholeh tsb untuk memenuhi hajatnya

D. Memberikan sedekah pada fakir miskin


apa dalilnya dari al qur’an tentang الاله ?

A. q.s al baqarah :24

B. q.s az-zukhruf :84

C. q.s an-nisa:104

D. q.s an nahl: 4


( الإثبات في قوله( إلا الله

A. penafsiran pada kata (illallaah)

B. penetapan pada kata (illallaah)

C. pelafalan pada kata (illallaah)

D. perjuangan pada kata (illallaah)
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.