Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


★ Grammar

___________ a black car.

A. He has
B. He have
C. He haves
D. He is

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Indung jeung Anak

“Mah, aya nu badé ditaroskeun,” ceuk Atia.

“Naroskeun naon?Ké, Mamahna capé kénéh,” jawab indungna. Geus biasa, lamun tas nyanyabaan, Atia mah sok tetelepék ngeunaan naon-naon anu katénjo atawa nu kaalaman, boh di perjalanan boh di tempat nu dituju. Harita ogé kakara jol pisan tas piknik ti Maribaya.

“Sok, badé naroskeun naon? Mani bangun daria,” ceuk indungna deui, bari neuteup… bréh budak téh mani ngembang céngék.“Kieu, Mah…, naon margina ari naék mobil sok istri heula, ari lungsur sok pameget heula. Geuning tadi ogé, basa naék angkot, Bapamah tipengker naékna… lungsurna mah tipayun,” pokna.

Naon nu jadi téma dina éta paguneman téh?

A. Piknik ti Maribaya

B. Naék mobil jeung turun mobil

C. Indung jeung anak

D. Tatakrama naek jeung turun tina mobil


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.