Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA


Latihan Soal Ujian Semester 1 (UAS) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP / MTs Kelas 8


Preview Soal Acak Ujian Semester 1 (UAS) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP / MTs Kelas 8

Mulai Latihan :


Perencanaan penyusunan yang memuat daftar judul dan pokok materi untuk menjalankan undang-undang merupakan bagian dari proses …
a. peraturan daerah c. peraturan Presiden
b. peraturan Pemerintah d. TAP MPR


Supaya undang-undang yang dibuatoleh presiden dan DPR dapat di patuhi oleh masyarakat maka seharusnya sesuai dengan…
a. kehendak pemerintah untuk kepentingan presiden
b. kehendak DPR untuk kepentingan presiden
c. kehendak presiden untuk kepentingan para menteri
d. kebutuhan masyarakat


Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan presiden yang kemudian ditolak oleh DPR harus…
a. dibiarkan c. dicabut
b. direvisi d. ditangguhkan


Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah…
a. UUD 1945 c. Undang-undang
b. Ketetapan MPR d. Peraturan Pemerintah (PP)


Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah, merupakan bentuk pengamalan Pancasila, Sila ke…
a. Ketuhanan Yang Maha Esa c. Persatuan Indonesia
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab d. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Yang bukan merupakan asas-asas peraturan perundang-undangan nasional adalah …
a. asas pengayoman c. asas kekeluargaan
b. asas kemanusiaan d. asas manfaat


Berikut ini yang bukan termuat dalam isi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…
a. Hak dan kewajiban warga negara c. Keuangan negara
b. Pembagian daerah d. Pemisahan kekuasaan


Setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Landasan yang digunakan di dalam pernyataan tersebut adalah …
a. Filosofis c. Yuridis
b. Sosiologis d. Normatif


Bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan keluarga yaitu…
a. melaksanakan tugas sekolah c. mengikuti kegiatan karang taruna
b. membantu pekerjaan orang tua d. mengikuti perlombaan kegiatan 17 agustus


Berikut ini yang bukan merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah…
a. memperhatikan hak-hak orang lain c. menjunjung tinggi demokrasi
b. mementingkan persatuan d. memaksakan kehendak kepada orang lain


Organisasi atau lembaga negara yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan disebut…
a. Legislatif c. Yudikatif
b. Eksekutif d. Eksaminatif


Berikut ini merupakan sikap kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan , yang bukan adalah …
a. membiasakan tertib lalu lintas c. melaksanakan wajib belajar dengan tepat
b. membuat kerusuhan di segala tempat d. membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat


UUD 1945 merupakan supreme law yang berarti…
a. UUD 1945 merupakan konstitusi negara
b. UUD 1945 merupakan hukum tertinggi
c. UUD 1945 merupakan dasar negara
d. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara


Salah satu fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat kontrol yang berarti…
a. Pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
b. Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
c. Hukum/norma yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma yang lebih tinggi..
d. Sumber hukum bagi hukum yang ada ditingkat bawah


Pada hakekatnya nilai-nilai pancasila merupakan unsur-unsur yang di gali dari bangsa indonesia yang berupa nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa indonesia, hal ini termasuk asal mula …
a. asal mula bahan (kausa matrialis) c. asal mula karya (kausa efisien)
b. asal mula bentuk (kausa formalis) d. asal mula tujuan (kausa finalis)


Perilaku rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara termasuk nilai-nilai pancasila yaitu sila …
a. Ketuhanan yang maha esa c. Persatuan indonesia
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki fungsi yang salah satunya adalah…
a. Organisasi negara pada suatu lembaga
b. alat memaksa dari aturan yang berlaku
c. alat kontrol dari norma hukum yang rendah terhadap norma hukum yang tinggi
d. sumber hukum yang tinggi


Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental, artinya…
a. aturan yang menjadi acuan dalam berperilaku
b. aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat
c. kaidah negara yang berlaku untuk selamanya
d. aturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara


Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara bersifat terbuka. Artinya…
a. menerima pengaruh asing sebagai suatu keharusan
b. menerima pengaruh dan budaya asing dengan selektif
c. menerima masuknya ajaran dan pandangan ideologi yang lain
d. menyaring budaya dan iptek dengan penuh kewaspadaan


Prosedur untuk mengadakan perubahan UUD 1945 sesuai dengan pasal …
a. Pasal 36 c. Pasal 38
b. Pasal 37 d. Pasal 39


Silahkan Pilih Mode Soal: