Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Latihan Soal Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8


Preview Soal Acak Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

Mulai Latihan :


Kampung Naga

Nurugtug mudun nincak hambalan
Jaman geus dirobeda
Malipir sisi-sisi Ciwulan
Jog, tangkal ngajenghok
“Geuning taya bedana jeung urang ?”
Kampung Naga, cenah saur guru mah maket
Gambaran kahirupan masarakat urang
Nu dek kadesek modernisasi
Tepi keueung keneh lamun teu nurut ka karuhun
Kabuktian tina hateup jeung model wangunan
Tapi geus aya antene tivi-an
Kampung Naga, pasawahan, Ciwulan mun caang bulan
Tingkaretip lampu tempel nu kudu di kemitan pamuda
Naha bakal teu kabita
Ku listrik nu hemat energi ?

————

Dina sajak di luhur aya ungkara. “Naha teu bakal kabita”
Kabita kunaon maksud pangarang dina eta ungkara teh ?
a. Kana kabasajanan urang kampung Naga
b. Ka lembur singur saperti kampung Naga
c. Ka pasawahan jeung Ciwulan di mana caang bulan
d. Ka listrik nu hemat listrik


NYIEUN KECAP

Can kungsi aya dina cap botol kecap ditulis nomer dua, nomer tilu, jeung saterusna. salawasna nomer hiji. Pabrik mana wae pasti nyebutkeun yen kecap jieunanana minangka kecap nomer hiji, panghadena, jeung pangngeunahna.
Bisa jadi nu daragang kecap mah moal ngarasa hariwang risi daragang kecapna mubajir jadi runtah, lantaran teu laku. Dagang kecap mah bisa rineh sabab salian ti tahan lila teh jeung taya usumna, meh unggal imah butuh ku kecap.
Teu kitu kumaha, lantaran loba kaolahan anu kudu make kecap. Nyieun sangu goreng, semur daging, orek tempe atawa tahu, jeung sajabana. Munasabah lamun kecap ge kaasupna minangka samara asakan “penyedap rasa” anu teu kurang perluna, teu beda jeung bawang, tomat, pecin, uyah, jeung nu sejenna.

————

Kaolahan naon wae anu biasa sok dikecapan teh ….
a. semur daging, orek tempe, semur jengkol, sangu goreng, jsb
b. rendang jengkol, pais lauk, sangu goreng, orek tempe, jsb
c. semur daging, sayur haseum, semur jengkol, sangu goreng, jsb
d. semur daging, orek tempe, sangu goreng, pais oncom, jsb


Pilih mana anu kaasup kalimah resiprokatif !
a. Dede jeung Ujang keur parebut cocoan
b. Dudus keur make sapatu
c. Mang Endang keur sibeungeut di pancuran
d. Tatang gegetret wae titatadi


Dua poe nu bakal datang nyaeta ….
a. kamari
b. isukan
c. mangkukna
d. pageto


Bakating ku tunduh … manehna sare dina korsi.
a. guher
b. clak
c. am
d. bus


Anu disebut pangjejer sawala teh nyaeta jalma anu jadi ….
a. pamilon sawala
b. mairan pasualan
c. nepikeun jejer
d. nyatet pasualan


Maneh mah mapatahan soal mesin ka Insinyur mesin, sarua jeung ….
a. goong nabeuh maneh
b. hulu gundul dihihidan
c. lodon kosong ngagelentrong
d. mapatahan ngojay ka meri


Kampung Naga

Nurugtug mudun nincak hambalan
Jaman geus dirobeda
Malipir sisi-sisi Ciwulan
Jog, tangkal ngajenghok
“Geuning taya bedana jeung urang ?”
Kampung Naga, cenah saur guru mah maket
Gambaran kahirupan masarakat urang
Nu dek kadesek modernisasi
Tepi keueung keneh lamun teu nurut ka karuhun
Kabuktian tina hateup jeung model wangunan
Tapi geus aya antene tivi-an
Kampung Naga, pasawahan, Ciwulan mun caang bulan
Tingkaretip lampu tempel nu kudu di kemitan pamuda
Naha bakal teu kabita
Ku listrik nu hemat energi ?

————

Naon nu dicaritakeun dina eta sajak ?
a. Kahirupan anu basajan
b. Nyawang walungan Ciwulan
c. Meuweuhna modernisasi
d. Kudu hemat listrik


Kampung Pulo

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.
Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

————

Di kampung Pulo aya nelah situ ….
a. Bagendit
b. Cangkuang
c. Karamat
d. Pulo


Kalimah mana anu merenah undak-usuk basana, nyaeta ….
a. Punten abdi wangsul ti payun, kumargi bade angkat ka luar kota
b. Punten abdi wangsul ti payun, kumargi bade mios ka luar kota
c. Punten abdi mulih ti payun, kumargi bade angkat ka luar kota
d. Punten abdi mulih ti payun, kumargi bade mios ka luar kota


Babasan anu hartina bodo tapi daek tatanya nyaeta ….
a. bodo katotolojoh
b. buntut kasiran
c. bodo alewoh
d. handap asor


Kecap anu salah makena aya dina kalimah ….
a. Iraha mulih ti Bandung, pa ?
b. Pun biang wengi tadi teu damang repot
c. Abdi udur tos sapuluh poe
d. Enjing abdi bade mulih ka Sukabumi


NYIEUN KECAP

Can kungsi aya dina cap botol kecap ditulis nomer dua, nomer tilu, jeung saterusna. salawasna nomer hiji. Pabrik mana wae pasti nyebutkeun yen kecap jieunanana minangka kecap nomer hiji, panghadena, jeung pangngeunahna.
Bisa jadi nu daragang kecap mah moal ngarasa hariwang risi daragang kecapna mubajir jadi runtah, lantaran teu laku. Dagang kecap mah bisa rineh sabab salian ti tahan lila teh jeung taya usumna, meh unggal imah butuh ku kecap.
Teu kitu kumaha, lantaran loba kaolahan anu kudu make kecap. Nyieun sangu goreng, semur daging, orek tempe atawa tahu, jeung sajabana. Munasabah lamun kecap ge kaasupna minangka samara asakan “penyedap rasa” anu teu kurang perluna, teu beda jeung bawang, tomat, pecin, uyah, jeung nu sejenna.

————

Wacana di luhur maparkeun ….
a. prak-prakan nyieun tempe
b. prak-prakan nyieun sangu goreng
c. prak-prakan nyieun kecap
d. prak-prakan nyieun semur daging


Wawaran
Karya : Gustini Rohmayanti

Alam ngamuk
mahekeun sagala eusina
bongan manusa
teu bisa wae ngajaga
Bumi oyag
murahkeun sagala rupa
bongan kalakuan jalma anu teu bisa ngajaga
Jelema pating jarerit
neda pitulung
neangan tempat nyalindung
salian ka indung

Hanjakal …
manusa teu sadar
puguh eta wawaran ti Gusti urang

————

Naon anu dicaritakeun dina sajak “Wawaran” di luhur ?
a. kaayaan alam anu endah
b. jelema anu pating jarerit
c. jelema anu keur menta tulung
d. bencana alam


Dina usum … mah loba sawah kagaringan.
a. ngijih
b. hujan
c. sasalad
d. halodo


Asmarandana Lahir Batin

Eling-eling mangka eling
rumingkang di bumi alam
darma wawayangan bae
raga taya pangawasa
lamun kasasar lampah
napsu matak kaduhung
badan anu katempuhan

Jisim nu ngarasa nyeuri
raga nu ngarasa lara
hate nu ngarasa cape
hareudang nyandang wiwirang
purwa perbawa hawa
iyub sumaah takabur
ria ku panggoda setan

————

Sabada maca pupuh di luhur, watek eta pupuh teh nyaeta ….
a. gumbira
b. prihatin
c. nasehat
d. silih asih


Mulih …, Bu ?
Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta ….
a. ti mana
b. ka mana
c. ka dinya
d. ti dinya


Dramatisasi sajak nyaeta ….
a. drama wangun ugeran biasana paguneman teh dina wangun puisi
b. drama wangun lancaran biasana dibaca atawa diucapkeun dina basa lancaran
c. drama tina wangun pupuh biasana ditembangkeun
d. drama teu ngagunakeun dialog, tapi ngungkabkeun carita teh ku tari


Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Welas Asih, anu parantos maparin kasehatan rehna dina dinten ieu urang tiasa kempel riung mungpulung paamprok jonghok di ieu patempatan dina kaayaan sehat walafiat.
Ungkara basa di luhur sok aya dina acara ….
a. debat
b. panutup
c. wawancara
d. bubuka biantara


Warta anu ditulis dumasar kana … nu aya di lapangan.
a. rekaan
b. carita
c. fakta
d. hayalan


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.