Latihan Soal Online

Ulangan Basa Jawa SMA Kelas 12

nmr104817-1urutnmr104818-2urutnmr104819-3urutnmr104820-4urutnmr104821-5urutnmr104822-6urutnmr104823-7urutnmr104824-8urutnmr104825-9urutnmr104826-10urutnmr104827-11urutnmr104828-12urutnmr104829-13urutnmr104830-14urutnmr104831-15uruttotalx15x

Latihan 15 soal pilihan ganda Ulangan Basa Jawa SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku … .

A. basa ibu, basa ilmu, lan basa budaya

B. basa ibu, basa ilmu, lan basa pergaulan

C. basa ibu, basa kulawarga, lan basa masyarakat

D. basa ibu, basa komunikasi, lan basa budaya

E. basa ibu, basa ilmiah, lan basa sastra


Jawaban:

Basa ngoko yen tetembungane kacampuran tembung-tembung krama kagolongake basa… .

A. ngoko lugu

B. ngoko alus

C. krama

D. krama lugu

E. krama inggil


Jawaban:

Yen kabandhingake karo basa ngoko, basa krama luwih … .

A. kasar lan rumaket

B. luwih gampang cak-cakane

C. alus lan nduweni surasa luwih ngajeni

D. lugu lan kurang ngajeni liyan

E. endhek tataran undha-usuke


Jawaban:

Minangka pribadi kang lantip, yen rerembugan kudu bisa empan papan, jalaran ….

A. ing endi lan karo sapa kita rembugan panganggone basa padha wae.

B. panganggone basa ing warung kopi padha karo ing arisan ibu-ibu.

C. bocah sekolah, bocah kuliahan, para pegawe, yen jagongan basane padha wae.

D. para intelek, pemimpin agama, apa dene politikus, yen jagongan padha wae.

E. beda papan lan bab kang dirembug, bisa ndadekake beda panganggone basa.


Jawaban:

Basa ngoko iku basa kang kaprah digunakake ing padinan lan watake … .

A. rumaket

B. ngajeni

C. guyonan

D. penting

E. mirunggan


Jawaban:

Wong yen lagi nesu, lumrahe migunakake basa … .

A. ngoko lugu

B. ngoko alus

C. krama lugu

D. krama alus

E. ngoko lan krama


Jawaban:

Ibu : Bapak wis dhahar?

Bapak : Wis, ngenteni Ibu kesuwen. Dakkira durung kondur.

Basa kang digunakake ing punggelan teks kasebut yaiku … .

A. ngoko lugu

B. ngoko alus

C. krama lugu

D. krama alus

E. ngoko lan krama


Jawaban:

Wong/ bocah sabarakan/ meh padha umur-umurane migunakake basa … .

A. ngoko lugu

B. ngoko alus

C. krama lugu

D. krama alus

E. ngoko lan krama


Jawaban:

Paman Adipati, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk. Wangsulan kang trep yaiku …

A. Ya ngger, daktampa, ora liwat pamujiku tampanana.

B. Ki sanak menika sinten lan saking pundi?

C. Pancen bener kaya ngono kuwi kuwajibane duta.

D. Ana wigati apa kowe sowan mrene?

E. Pakaryan kang becik kudu kalestarekake!


Jawaban:

Undha-usuk ing basa Jawa iku bakune mung ana loro yaiku… .

A. ragam ngoko alus lan ragam krama inggil

B. ragam ngoko lan ragam krama

C. ragam krama lugu lan ragam karma inggil

D. ragam ngoko lan krama inggil

E. ragam krama alus lan krama inggil


Jawaban:

Wong/bocah nom kang nduweni pangkat kang luwih dhuwur marang wong tuwa kang dadi andhahane migunakake basa … .

A. ngoko lugu

B. ngoko alus

C. krama lugu

D. krama alus

E. ngoko lan krama


Jawaban:

Ibu : Aja kesusu turu, solat isyak dhisik, Rin!

Rina : Inggih, Buk. Kula sampun solat. Menawi Ibuk sampun sayah, mangga sare rumiyin! Ing punggelan teks kasebut, Ibu migunakake basa ngoko, dene Rina migunakake basa… .

A. ngoko lugu

B. ngoko alus

C. krama lugu

D. krama alus

E. ngoko lan krama


Jawaban:

Sapa sing bisa aweh sandhang, yen wadon dipek sedulur, yen lanang arep disuwitani utawa gelem didadekne bojo.

Ukara ing dhuwur mujudake unine … .

A. wara-wara

B. patembaya

C. reklame/iklan

D. layang

E. lelayu


Jawaban:

Basa Jawa minangka basa ilmu, yaiku … .

A. basa kang digunakake kanggo rembugan ing adicara kulawarga

B. basa kang digunakake kanggo ing adicara pahargyan adat.

C. basa kang digunakake kanggo medharake rasa pangrasa.

D. basa kang digunakake kanggo medharake saweneh kawruh.

E. basa kang digunakake kanggo guneman ing pasrawungan.


Jawaban:

Minangka basa ibu, Basa Jawa lumrahe panganggone … .

A. alus

B. kasar

C. kanthi tinulis

D. kanthi lisan

E. kanthi resmi


Jawaban: