Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Latihan Soal Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD / MI Kelas 5


Preview Soal Acak Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD / MI Kelas 5

Mulai Latihan :


Berikut ini syarat-syarat sah puasa, kecuali ….
a. kuat berpuasa
b. suci dari haid dan nifas
c. balig
d. dilaksanakan pada hari-hari diperbolehkan puasa


Rosul yang mempunyai kesabaran yang luar biasa dinamakan sebagai ….
a. Rosul Ulul Azmi
b. Rosul Akhir
c. Rosulullah
d. Khalilllah


Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki ….
a. keimanan yang kuat
b. keteguhan dan kesabaran yang tinggi
c. kemuliaan yang tinggi
d. pengikut yang banyak


Surah al-Ma ‘un terdapat dalam Al-Qur an nomor surah ke ….
a. 103
b. 105
c. 107
d. 109


Puasa dimuali dari ….. sampai …..
a. Terbit fajar sampai matahari di atas kepala
b. Matahari terbit sampat matahari terbenam
c. Terbit fajar shodiq sampai terbenamnya matahari
d. Waktu solat subuh sampai solat Isya’


Perintah puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran Surah ….
a. Al-Baqarah (2) ayat 182
b. Al-Maidah (5) ayal 3
c. Al-Baqarah (2) ayat 183
d. Al-Ma idah (5) ayat 18


Nabi Muhammad saw disebut sebagal “Khatamul Anbiya” artinya ….
a. pemula para nabi
b. pernilik keagungan
c. teladan yang baik
d. penutup para nabi


Berikut ini merupakan perkara sunnah dalam puasa, kecuali ….
a. menyegerakan berbuka
b. berbuka dengan kurma
c. memperbanyak baca Al-Qur’an
d. memperbanyak tidur


Surat Al-Maun adalah surat yang ke ….
a. 1
b. 107
c. 120
d. 117


Sahabat yang menjadi khalifah keempat umat islam yang juga merupakan menantu Nabi Muhammad SAW adalah ….
a. Umar bin Khatab
b. Ali bin Abi Thalib
c. Khalid bin walid
d. Abdul Muthalib


Khalifah pengganti Abu Bakar adalah ….
a. Umar bin Khatab
b. Ali bin Abi Thalib
c. Abu Sofyan
d. Usman bin Affan


Orang yang suka menghardik anak yatim adalah contoh dari ….
a. Pencuri agama
b. Pendusta agama
c. Orang kafir
d. Orang munafik


Rosul adalah orang yang selalu berkata benar karena ia mempunyai sifat ….
a. Siddiq
b. Amanah
c. Fatonah
d. Tablig


Abu Bakar r.a. menemani Rasulullah saw. hijrah ke Madinah dan bersembunyi di ….
a. gua Hira
b. gua Tsur
c. bukit Uhud
d. Padang Arafah


Beriman kepada rosul Allah hukumnya adalah ….
a. Mubah
b. Sunah
c. Wajib
d. Makruh


Berikut adalah sikap-sikap yang dimiliki Umar bin Khatab, kecuali …
a. Pemberani
b. Tegas
c. Penakut
d. Bijaksana


Abu bakar menjadi khalifah selama ….
a. 1 tahun
b. 2 tahun
c. 5 tahun
d. 10 tahun


Kedermawanan Abu Bakar r.a. ditunjukkan dengan memerdekakan seorang budak yang bernama ….
a. Zaid bin Harisah
b. Bilal bin Rabah
c. Ummu Aiman
d. Bilal bin Rabiah


Khalifah Umar bin Khattab r.a. meninggal dunía karena dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama ….
a. Ibnu Muljam
b. Abu Lu’luah
c. Abu Luayyi
d. Abu Sufyan


Nabi yang diutus oleh Allah SWT dengan diberikan mu’jizat berupa AL-Qur’an adalah Nabi ….
a. Nuh AS
b. Muhammad SAW
c. Isa AS
d. Nabi Sulaiman AS


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.